Nu kan alla över 60 boka vaccintid – Fas 3 startar tidigare än planerat

Nyheter och klipp

Idag påbör­jar Regi­on Värm­land fas 3 av vac­ci­ne­ring­en mot covid-19. Den tred­je vac­ci­ne­rings­fa­sen påbör­jas tidi­ga­re än pla­ne­rat, det­ta tack vare att det finns många ledi­ga tider och att till­gång­en på vac­cin är god den när­mas­te tiden.

Gen­re­bild. FOTO: PRASESH SHIWAKOTI/UNSPLASH.

– Just nu finns det gott om vac­cin och många ledi­ga tider, där­för väl­jer vi att öpp­na upp för de pri­o­ri­te­ra­de grup­per­na i fas 3 tidi­ga­re än pla­ne­rat, säger Anders Nord­mark, vac­cin­sam­ord­na­re i Regi­on Värmland.

Smitt­skyddslä­ka­re Inge­mar Hal­lén säger att ju fler som snart vac­ci­ne­ras desto snab­ba­re kan det bidra till att hej­da smittspridningen.

– När smitt­sprid­ning­en är så stor och läget så all­var­ligt som det är just nu är det väl­digt bra att kun­na erbju­da fler grup­per att vac­ci­ne­ra sig snab­ba­re än vi hop­pats på. Vac­ci­na­tion är det effek­ti­vas­te sät­tet att und­vi­ka att bli all­var­ligt sjuk eller dö i covid-19, säger Hallén.