Rekordmånga coronapatienter på länets sjukhus – Två nya dödsfall och över 350 nya fall under helgen

Nyheter och klipp

353 nya corona­fall har kon­sta­te­rat under hel­gen, visar nya siff­ror från Regi­on Värm­land. På fre­da­gen kon­sta­te­ra­des 142 fall, på lör­da­gen 137 fall och på sön­da­gen 74 fall.

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

På länets sjuk­hus vår­das nu 48 pati­en­ter, det är 9 fler sedan innan hel­gen då 39 pati­en­ter vår­da­des på sjuk­hus, och rekord­många pati­en­ter som vår­das på sjuk­hus för covid-19 sam­ti­digt. Av de 48 pati­en­ter­na får 11 inten­siv­vård på Inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA).

Totalt har nu 15.205 fall av viru­set kon­sta­te­rats i länet.

Prov­tag­ning­ar

2.706 nya prov­tag­ning­ar varav 1.867 egen­prov­tag­ning­ar har gjorts och siff­ran ham­nar på 202.435 för anta­let prov­tag­ning­ar. Av des­sa är 114.180 egenprovtagningar.

Ytter­li­ga­re två avlidna

Ytter­li­ga­re två per­so­ner har avli­dit med covid-19 under hel­gen. Totalt har 193 per­so­ner avli­dit med viruset.