Så byggs riksvägen om – Ska vara klart hösten 2021

Nyheter och klipp

Pro­jek­tet med att byg­ga om riks­väg 61 mel­lan Gra­ninge och Spe­ke i Arvi­ka star­ta­des upp hös­ten 2018 och kom­mer slut­fö­ras under hös­ten 2021. Vägen kom­mer bland annat bred­das och få gång- och cykelbana.

FOTO: SAKEUS BERG.

Marie Ols­son är pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket, och berät­tar att riks­väg 61 är en vik­tig del i ett stör­re trans­port­stråk både för lång­vä­ga och kort­vä­ga transporter.

- Oli­ka del­sträc­kor på väg 61 har vari­e­ran­de stan­dard. Sträc­kan mel­lan Gra­ninge-Spe­ke hade innan ombygg­na­tio­nen en låg stan­dard som inte lev­de upp till moder­na krav på tra­fik­sä­ker­het och fram­kom­lig­het. Till­gäng­lig­he­ten och tra­fik­sä­ker­he­ten var även dålig för de oskyd­da­de tra­fi­kan­ter som cyklar och går längs vägen, berät­tar Marie Olsson.

Ökar stan­dar­den

När vägen byggs om utgörs fle­ra åtgär­der för att öka stan­dar­den på vägen, bland annat kom­mer riks­vä­gen bred­das och kom­plet­te­ras med räc­ken. Riks­vä­gen blir en mötes­fri 2+1‑väg och kom­plet­te­ras med cykelväg.

- Efter ombygg­na­tio­nen kom­mer sträc­kan Gra­ninge-Spe­ke bli en mötes­fri 2+1‑väg och delar av sträc­kan får vilt­stäng­sel. Till­gäng­lig­he­ten för de oskyd­da­de tra­fi­kan­ter­na för­bätt­ras genom att  gång- och cykel­väg byggs på delar av sträc­kan och en gång- och cykel­port byggs vid kors­ning­en väg 61 och väg 656 så att det blir möj­ligt att cyk­la från Spe­ke till Arvi­ka på ett tra­fik­sä­kert sätt, berät­tar Marie Olsson.

De buss­håll­plat­ser som finns längs sträc­kan kom­mer att tillgänglighetsanpassas.

Olycks­drab­bad

Vägen har varit olycks­drab­bad fle­ra gång­er, men ombygg­na­tio­nen ska öka säker­he­ten för trafikanterna.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.