227 nya coronafall – Ytterligare en vårdas på IVA

Nyheter och klipp

48 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på länets sjuk­hus, det är fort­fa­ran­de rekord­många som vår­das sam­ti­digt. 12 pati­en­ter vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning, det är en ökning med en pati­ent sedan tis­da­gens uppdatering.

FOTO: SAKEUS BERG.

227 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­land. Totalt har 15.462 fall kon­sta­te­rats i länet.

Ing­en har avli­dit med viru­set sedan tis­da­gens upp­da­te­ring, och siff­ran lig­ger kvar på 194 dödsfall. 

Ytter­li­ga­re 1.764 tes­ter har gjorts, varav 1.383 är själv­tes­ter. Totalt har 206.333 tes­ter gjorts i Värm­land, och av de är 117.275 självtester.