Lärare coronasmittad – Var på skolan under smittsam period

Nyheter och klipp

En lära­re på Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um i Arvi­ka har tes­tat posi­tivt för covid-19. Lära­ren var på sko­lan under den smitt­sam­ma peri­o­den på 48 tim­mar innan de förs­ta symptomen.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH
FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

- Lära­ren har dock inte haft när­kon­takt med sär­skilt många ele­ver under den­na peri­od. De ele­ver som utsatts för en even­tu­ell smit­to­risk har fått infor­ma­tion via sko­lans lär­platt­form School­soft, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.

Hur ser ni på smit­to­ris­ken för ele­ver och lära­re på skolan?

- Vi föl­jer Smitt­skydd Värm­lands rekom­men­da­tio­ner och gör vårt bäs­ta för att hål­la avstånd och mins­ka smittrisken.

Har ni haft någ­ra corona­fall hos ele­ver eller per­so­nal de senas­te veckorna?

- Vi kän­ner till fle­ra per­so­ner som fått posi­tivt test­svar senas­te vec­kor­na, men ovan nämn­da lära­re är den enda vi kän­ner till som varit på sko­lan under sin smitt­sam­ma peri­od, berät­tar Johannesson.