Arvika har största smittspridningen i länet – Kommunen vädjar att ta restriktionerna på allvar

Nyheter och klipp

Arvi­ka har de två senas­te vec­kor­na haft rekord­många corona­fall. Kom­mu­nen väd­jar nu att ta restrik­tio­ner­na på allvar.

- Vi mås­te ta siff­ror­na över smit­ta­de på stort all­var, säger kom­mu­nal­rå­det Peter Söderström. 

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Arvi­ka kom­mun har nu den störs­ta smitt­sprid­ning­en av covid-19 i länet. Det skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hem­si­da, sam­ti­digt väd­jar man om att ta restrik­tio­er­na på all­var, då man sett rekord­många corona­fall två vec­kor i rad i kommunen.

Stort all­var

"I det­ta läge är det extra vik­tigt att vi alla hjälps åt och tar vårt per­son­li­ga ansvar för att vän­da tren­den", skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Man väd­jar om att hål­la avstånd och att inte umgås i pri­va­ta till­ställ­ning­ar eller fes­ter. "Var rädd om dig och dina nära och kära", skri­ver kommunen.

- Vi mås­te ta siff­ror­na över smit­ta­de på stort all­var och inse att det här inte är över, säger kom­mu­nal­rå­det Peter Söderström.