Förskola stänger i tre dagar efter konstaterad coronasmitta

Nyheter och klipp

Coro­na­smit­ta har kon­sta­te­rats på Min­ne­bergs för­sko­la i Arvi­ka, och Läran­de och stöd har i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att stänga för­sko­lan från mån­dag den 26 april till ons­da­gen den 28 april. 

- Beslu­tet att stänga för­sko­lan är taget i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land uti­från att vi för till­fäl­let har per­so­nal­brist, berät­tar Hele­na Skepps­tedt, rek­tor på förskolan.

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Per­so­nal­brist

Den främs­ta anled­ning­en till att för­sko­lan stäng­er är brist på per­so­nal, enligt kom­mu­nen. Ons­da­gen den 28 april kom­mer Läran­de och stöd till­sam­mans med Smitt­skydd Värm­land bedö­ma hur läget ser ut för beslut res­ten av veckan.

- Vi har kon­sta­te­rad smit­ta på för­sko­lan. Vård­nads­ha­var­na är med­de­la­de och de vård­nads­ha­va­re som har sam­hällsvik­tig tjänst kan kon­tak­ta mig för att få till­syn till sitt barn, berät­tar Skeppstedt.