Ny statistik: Nästan 200 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 197 corona­fall har rap­por­te­rats i Värm­land sedan tors­da­gen, och anta­let fall är nu uppe i 15.799. 47 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, en pati­ent mind­re än tidi­ga­re, och 11 pati­en­ter får intensivvård.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH
FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Prov­tag­ning­ar

Ytter­li­ga­re 1.882 prov­tag­ning­ar har gjorts. Av des­sa är 1.401 egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har 210.082 prov­tag­ning­ar gjorts. 119.944 av de är egenprovtagningar.

Fort­fa­ran­de inga nya dödsfall

Inga nya döds­fall har kon­sta­te­rats i länet. Totalt har 194 per­so­ner dött med covid-19 i Värmland.