Socialdemokraterna i Arvika motioner till partikongressen

Nyheter och klipp

Soci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress biföll 2013 en motion som kom­mit från Arvi­ka arbetarekommun. 

Motio­nen hand­la­de om att Sve­ri­ge bor­de ha en livs­me­dels­stra­te­gi, och efter att ha behand­lats i utskott beslu­ta­de Riks­da­gen 2016 att Sve­ri­ge ska ha en livsmedelsstrategi. 

Kenneth Johannesson, Lisa Levin, Stefan Åström, Berit Thim och Jenny Boquist. FOTO: PRESSBILD
Ken­neth Johan­nes­son, Lisa Levin, Ste­fan Åström, Berit Thim och Jen­ny Boquist. FOTO: PRESSBILD

I höst ska Soci­al­de­mo­kra­ter­na ha par­ti­kon­gress igen, och den här gång­en har man från Arvi­kas håll för­be­rett 15 motio­ner inom oli­ka poli­tis­ka områden.

 • Sve­ri­ge bör ta hem de svens­ka med­bor­ga­re som finns i flyk­ting­läg­ret i Al-Hol i Syrien.
 • Med­föd­da tand­sjuk­do­mar och dess kost­na­der bör åter­in­fö­ras i den stat­li­ga tand­vårds­för­säk­ring­ens vill­kor på nytt.
 • Öka pro­du­cen­t­an­sva­rer för pro­duk­ter som ten­de­rar att ham­na i natu­ren, höj pan­ten på pro­duk­ter som kan åter­vi­nas, inför pant på varor som till­han­da­hålls av Systembolaget.
 • Amne­sti för ung­do­mar som idag omfat­tas av gymnasielagen.
 • För­änd­ring­ar i finansin­spek­tio­nens regel­verk så att affärs­ban­ker kan låna ut peng­ar till lantbruksföretag. 
 • Lag­krav på kom­mu­na­la hand­lings­pla­ner för suicidprevention.
 • Höjd lägsta­ni­vå i garantipension.
 • Öka attrak­ti­vi­te­ten för vind­kraft i kom­mu­ner­na, sti­mu­le­ra berör­da aktö­rer att byg­ga ut stam­nä­tet snabbare.
 • Utred­ning för att ska­pa ett nytt val­sy­stem som ökar med­bor­ga­res påver­kan på vil­ka som väljs till riksdagen. 
 • Kör­kortslån från CSN från 18 år, istäl­let för nuva­ran­de 20 år.
 • Ta bort möj­lig­he­ten för vinst­dri­van­de aktie­bo­lag att dri­va skola
 • Inom för­sko­le­verk­sam­he­ten ska arbets­klä­der­na vara fria
 • För­änd­ring i skat­te- och utjäm­nings­sy­ste­met som garan­te­rar en jäm­lik väl­färd i hela landet
 • Sko­lor och ung­domsmot­tag­ning­ar ska till­han­da­hål­la gra­tis mens­skydd och alla mens­skydd ska momsbefrias
 • Skat­te­fria ersätt­ning­en för nytt­jan­de av pri­vat bil i tjäns­ten ska ses över