Klart: Så blir studenten i Arvika 2021

Nyheter och klipp

Även i år kom­mer bli en annorlun­da stu­dent för Arvi­kas gym­na­sie­sko­lor. Arvi­ka kom­mun med­de­lar på sin hem­si­da att man gör vad man kan för att ele­ver­na ska få en trev­lig, fest­lig och min­nesvärd hög­tid trots omständigheterna.

Sol­ber­ga­gym­na­si­et i Arvi­ka. FOTO: SAKEUS BERG.

Pre­cis som för­ra året kom­mer man endast kun­na tillå­ta någ­ra få anhö­ri­ga som tar emot var­je stu­dent vid utspring­et. Endast en klass kom­mer att springa ut i taget, för att sedan läm­na skol­går­den så snabbt som möjligt.

Utspring­et kom­mer att ske den 8 juni, både på Sol­ber­ga­gym­na­si­et och Tase­ruds­gym­na­si­et. På Sol­ber­ga­gym­na­si­et kom­mer utspring­et ske klass­vis och på Tase­ruds­gym­na­si­et kom­mer det ske vid oli­ka utgångar.

Båda sko­lor­na live­sän­der utspringet

Båda gym­na­sie­sko­lor­na kom­mer att sän­da live, det­ta för att så många som möj­ligt ska kun­na ta del av utspring­et via dator, surf­plat­ta eller telefon.

Kom­mu­nen kom­mer att gå ut med klock­slag och annan infor­ma­tion senare.