Rekordmånga vårdas på sjukhus – 351 nya fall i Värmland

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

56 per­so­ner vår­das nu på sjuk­hus med covid-19. Det är rekord­många som vår­das för covid-19 sam­ti­digt. Innan hel­gen vår­da­des 47 pati­en­ter på sjuk­hus, det inne­bär en ökning med 9 patienter. 

12 av pati­en­ter­na inten­siv­vår­das på IVA, det visar Regi­on Värm­lands senas­te siff­ror. Sedan fre­da­gens upp­da­te­ring har 351 per­so­ner smit­tats av coro­na­vi­ru­set i länet. det inne­bär att det tota­la anta­let fall ham­nar på 16.150.

2.555 nya tes­ter har rap­por­te­rats, varav 1.904 är sjäv­tes­ter. Totalt har 212.637 tes­ter gjorts, och av de är 121.848 självtester.