80-tal coronasmittade på Volvo under pandemin – Fler smittade senaste veckorna

Nyheter och klipp

Sedan bör­jan av pan­de­min har ett 80-tal per­so­ner på Vol­vo Con­struc­tion Equip­ment i Arvi­ka kon­sta­te­rats smit­ta­de av covid-19.

FOTO: SAKEUS BERG.

Mikael Lil­jestrand, plats­chef på Vol­vo CE i Arvi­ka säger att man haft fler smit­ta­de de senas­te två vec­kor­na, och att man påver­kas av den tred­je vågen som finns i Arvi­ka nu.

- Vi ser ju att den smitt­sprid­ning som har varit i Arvi­ka även har kom­mit till våra med­ar­be­ta­re. Såklart är vi ju mer påver­ka­de nu än vad vi varit tidi­ga­re, säger Liljestrand. 

- I och med att vi är ett så stort före­tag så blir vi ju bero­en­de av att smit­tan hålls nere totalt i Arvi­ka annars blir vi drab­ba­de också.

Ökad sjuk­från­va­ro

De senas­te två vec­kor­na har man sett en ökad sjuk­från­va­ro bland medarbetarna.

- Vi har sett en ökad sjuk­från­va­ro de senas­te två vec­kor­na, och det tror jag vi ser över hela sam­häl­let. Så hög­re sjuk­från­va­ro, men i övrigt har vi inte bli­vit påver­ka­de mer, säger Liljestrand.

- Pro­cen­tu­ellt sett så har vi bli­vit unge­fär lika drab­ba­de som de som inte job­bar på fabri­ken om man tit­tar på anta­let fall i Arvika.

Mun­skydd eller visir där det är svårt att hål­la avstånd

Med­ar­be­tar­na ska hål­la minst två meters avstånd, och där det är svårt att hål­la avstån­det ska man använ­da mun­skydd eller visir. Arbets­plat­sen ren­görs ock­så, och man använ­der handsprit.

- Vi har när­kon­takt med Smitt­skydd Värm­land, och så stan­nar man hem­ma med symptom.

- Sedan har vi ock­så haft egen snabb­test­ning i de fall vi ser en oro att det ska ha spri­dit sig då, säger Liljestrand. 

Svårt att skyd­da sig mot smit­ta inom familjen

- Man kan ju inte skyd­da sig rik­tigt mot att man blir smit­tad i famil­jen, den är ju svår att påver­ka om den kom­mer från sko­la eller lik­nan­de. Men där­e­mot så tror jag att man kan skyd­da sig och inte bli smit­tad på fri­ti­den eller på job­bet, säger han.