Förundersökning om misstänkt mord i Glava läggs ned

Nyheter och klipp

Åkla­ga­ren läg­ger ned för­un­der­sök­ning­en mot man­nen som varit miss­tänkt för mord på en 57-årig man i Gla­va i novem­ber för­ra året. Det rap­por­te­rar VF.

FOTO: SAKEUS BERG.

Det var den 22 novem­ber i fjol som man­nen hit­ta­des död i sin bostad i Gla­va. Inled­nings­vis miss­tänk­te poli­sen ing­et brott, men efter en obduk­tion upp­täck­tes ska­dor som gav anled­ning att tro att per­so­nen utsatts för våld från någon annan. Nu läggs för­un­der­sök­ning­en ned.

När Arvi­ka­ma­ga­si­net i decem­ber frå­ga­de kam­mar­å­kla­ga­ren Mag­nus Feld­th Håp­nes om för­un­der­sök­ning sva­ra­de han att man höll på att sam­la in infor­ma­tion på oli­ka sätt, bland annat genom en brottsplatsundersökning.

Den 57-åri­ge man­nen var enligt poli­sen tidi­ga­re bekant med den miss­tänk­te man­nen, och det var bland annat rätts­me­di­cins­ka under­sök­ning­ar sam­man­ta­get med för­hör i ären­det hade lett fram till miss­tan­kar­na mot mannen.