Besked: Förskolan fortsätter hålla stängt efter coronasmitta

Nyheter och klipp

FOTO: BBC CREATIVE/UNSPLASH.
FOTO: BBC CREATIVE/UNSPLASH.

Läran­de och stöd i Arvi­ka kom­mun har i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att för­länga stäng­ning­en av Min­ne­bergs för­sko­la till och med fre­dag 30 april. 

Det var fre­dag den 23 april som kom­mu­nen kom med det förs­ta beske­det om att för­sko­lan skul­le stänga i tre dager efter kon­sta­te­rad coro­na­smit­ta. Den främs­ta anled­ning­en till stäng­ning­en var då per­so­nal­brist, enligt kommunen.

När det förs­ta beslu­tet fat­ta­des frå­ga­de Arvi­ka­ma­ga­si­net för­sko­lans rek­tor Hele­na Skepps­tedt om anled­ning­en till stängningen.

– Vi har kon­sta­te­rad smit­ta på för­sko­lan. Vård­nads­ha­var­na är med­de­la­de och de vård­nads­ha­va­re som har sam­hällsvik­tig tjänst kan kon­tak­ta mig för att få till­syn till sitt barn.

Nu har allt­så Läran­de och stöd i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att för­länga stängningen.

Läs mer: För­sko­la stäng­er i tre dagar efter kon­sta­te­rad coronasmitta