Coronasmitta bland boende på särskilt boende i Eda

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Boen­de på ett sär­skilt boen­de i Eda kom­mun har kon­sta­te­rad coro­na­smit­ta. Ytter­li­ga­re boen­de har tes­tats och man invän­tar provsvar.

Bero­en­de på hur läget utveck­las kan man kom­ma att bli tvung­na att endast pri­o­ri­te­ra nöd­vän­dig vård, det hand­lar om mat, läke­me­del och per­son­lig omvård­nad. Det med­de­lar Eda kom­mun på sin hemsida.

Verk­sam­he­ten har sedan bör­jan av pan­de­min följt Smitt­skydd Värm­lands ruti­ner gäl­lan­de skydds­ut­rust­ning, enligt kom­mu­nen. "Vi är ock­så fort­satt noga med hygi­enru­ti­ner­na. Vi för­sö­ker så långt det är möj­ligt begrän­sa anta­let per­so­nal och besö­ka­re på boen­det för att und­vi­ka fort­satt smitt­sprid­ning", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

De som har anhö­ri­ga på det aktu­el­la boen­det har kon­tak­tats och fått information.

"Vi väd­jar till dig att inte besö­ka din anhö­ri­ge fysiskt utan avvak­ta tills läget på boen­det är lug­na­re. Kon­tak­ta istäl­let din anhö­ri­ge via tele­fon där per­so­nal kan vara behjälp­lig. Vi är tack­sam­ma om ni som anhö­ri­ga sam­ord­nar kon­tak­ter­na med boen­det för att mins­ka belast­ning­en på vår per­so­nal", skri­ver kommunen.