Sista vaccinationsfasen påbörjad i Värmland

Nyheter och klipp

På mån­da­gen med­de­la­de Regi­on Värm­land att man påbör­jar den fjär­de och sista fasen i vac­ci­na­tio­nen mot covid-19.

I den fjär­de vac­ci­na­tions­fa­sen inklu­de­ras per­so­ner som är 18 år och äld­re och som inte pri­o­ri­te­rats i de tidi­ga­re faserna.

Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

"I dag mån­dag öpp­nar tids­bok­ning­en för vac­cin mot covid-19 för per­so­ner som är 55–59 år. Där­med påbör­jas fas 4 – den sista fasen av vac­ci­na­tions­in­sat­sen", skri­ver regi­o­nen i ett pressmeddelande.

Enligt regi­o­nens pre­li­mi­nä­ra tids­plan för den fjär­de fasen kom­mer näs­ta grupp, per­so­ner som är 50–54 år, att erbju­das vac­cin­bok­ning om cir­ka två vec­kor. Där­ef­ter föl­jer grup­pen 45–49 år i bör­jan på juni.

Även per­so­ner mel­lan 18 och 44 år inklu­de­ras I den fjär­de fasen, men tids­ra­mar­na är inte sat­ta för des­sa per­so­ner ännu.

- Tid­pla­nen för fas 4 är pre­li­mi­när. Pla­ne­ring­en byg­ger på pro­gno­ser för för­vän­ta­de vac­cin­le­ve­ran­ser och vi har inte till­gång till pro­gno­ser som sträc­ker sig så långt fram. Allt eftersom vi ser att vac­cin kom­mer att leve­re­ras kom­mer vi även att upp­da­te­ra pla­ne­ring­en. Det man kan säga i nulä­get är att det är bra att för­be­re­da sig på att få erbju­dan­de om vac­ci­ne­ring under som­mar­må­na­der­na, säger Anders Nord­mark, vac­cin­sam­ord­na­re i Regi­on Värm­land i ett pressmeddelande.

Vac­ci­net som leve­re­ras till Värm­land den närms­ta tiden ska för­de­las både till per­so­ner som ska få sin förs­ta vac­cin­dos, och till per­so­ner som vän­tar på dos 2. Regi­on Värm­land skri­ver att till­gång­en till vac­cin är det som styr hur många bok­nings­ba­ra tider som kan erbju­das på vaccinationsmottagningarna.

- Anta­let per­so­ner i de oli­ka ålders­grup­per­na i rela­tion till till­gång på vac­cin avgör hur många som erbjuds att boka tid för vac­ci­na­tion. Det är där­för som vi delar in fas 4 i grup­per om femårsin­ter­val­ler, säger Anders Nordmark.

- Oav­sett när det är dags att boka tid kom­mer alla som är folk­bok­för­da inom Värm­land och som till­hör fas 4 att få ett per­son­ligt brev med erbju­dan­de om vac­ci­na­tion hemskic­kat. Det finns vis­sa per­so­ner inom fas 4 som redan har bli­vit vac­ci­ne­ra­de, de kan bort­se från infor­ma­tio­nen, säger Anders Nordmark.

"Regi­o­nen fort­sät­ter att föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens pri­o­ri­te­rings­ord­ning och erbju­der vac­ci­na­tion base­rat på ålders­ord­ning­en där de älds­ta erbjuds tid först", med­de­lar regionen.