Stor narkotikainsats i Eda och Arvika

Nyheter och klipp

Under hel­gen genom­för­des en stör­re nar­ko­ti­ka­in­sats i Arvi­ka och Eda. Amfe­ta­min och metam­fe­ta­min till ett gatuvär­de av cir­ka 100 000 kro­nor har beslag­ta­gits, bland annat.

- Sto­ra delar av de här besla­gen var ägna­de att nå ung­do­mar som var ute och fes­ta­de under val­borgs­hel­gen, skri­ver Poli­sen Värm­land i ett inlägg på Instagram.

Bland den beslag­tag­na nar­ko­ti­kan fanns 65 gram amfe­ta­min, 50 gram can­na­bis, och 125 tablet­ter av oli­ka substanser.

Ett fler­tal civi­la spa­nings­pa­trul­ler gjor­de till­sam­mans med per­so­nal från hund­grup­pen till­slag mot fle­ra adres­ser i Arvi­ka och Eda.

Poli­sen har även stop­pat och kon­trol­le­rat bilar. Det hand­lar om 3 ratt­fyl­le­ri­er under påver­kan av nar­ko­ti­ka och 7 styc­ken ringa nar­ko­ti­kabrott, eget bruk. Poli­sen upp­täck­te ock­så en min­derå­rig som kör­de påver­kad av alko­hol. Poli­sen skri­ver på sin hem­si­da att en övnings­kö­ra­re miss­tänks för ringa nar­ko­ti­kabrott och drograttfylleri.

Under insat­sen har poli­sen totalt beslag­ta­git följande:

  • Amfe­ta­min
  • Metam­fe­ta­min
  • Can­na­bis
  • Ecsta­sy
  • Tra­ma­dol
  • Cito­don
  • Subu­tex
  • Lyri­ca
  • Fär­digrul­la­de jointar
  • I nulä­get oklas­sa­de tabletter

Läs ock­så: Ola­ga hot utreds efter bråk i Arvi­ka – "Såg ut att vara en pistol"