Fotbollslag behöver fler tjejer för att kunna fortsätta

Nyheter och klipp

Jös­se­fors IK behö­ver få fler spe­la­re till tjej­fot­bollsla­get för att kun­na fort­sät­ta. José Perez, trä­na­re för laget, säger att det är synd att läg­ga ner ett lag när det ändå finns tje­jer som vill spe­la, och att alla är väl­kom­na att kon­tak­ta honom eller Jös­se­fors IK för att pro­va på.

José Perez. FOTO: SAKEUS BERG.

- Just nu är vi nio styc­ken som är anmäl­da i laget, men sedan kom­mer inte alla på trä­ning­ar­na och då blir vi jät­te­få. Vi är bara kanske fem styc­ken på en trä­ning, och det är för lite för att man ska kun­na få en bra trä­ning så att man för­står all­ting, säger José Perez.

Fot­bollsla­get är ett lag för tje­jer föd­da 2007, 2008 och 2009, och star­ta­des för någ­ra år sedan för att det var många tje­jer som vil­le ha ett eget lag istäl­let för att spe­la till­sam­mans med kill­la­get som de gjort tidi­ga­re. Zere­na är en av de som har spe­lat i kil­la­get och sedan bytt till tjejlaget.

Zere­na. FOTO: SAKEUS BERG.

- Det var många tje­jer i bör­jan men sedan så mins­ka­de det gans­ka myc­ket. Men jag star­ta­de för att jag vil­le spe­la med tje­jer. Jag hade spe­lat med kil­lar innan och då bestäm­de jag mig för att köra med tje­jer istäl­let, säger hon.

Laget ska spe­la i en nio­man­na­se­rie där lag med nio spe­la­re spe­lar mot varand­ra, men bris­ten på spe­la­re i laget gör det svårt att trä­na till­sam­mans och få ihop ett lag.

- För att vi ska kun­na spe­la med nio spe­la­re på plan så mås­te vi ha fler tje­jer som spe­lar i det här laget, för att kun­na trä­na bra då. Just nu kan vi inte trä­na när vi bara är fem, det sak­nas ju fyra spe­la­re på plan för att vi ska kun­na göra det så det är det som är krux­et, för vi vill ha mer tje­jer som spe­lar, säger Perez.

FOTO: SAKEUS BERG.

Zere­na tyc­ker att det är en god gemen­skap i laget och att det är roligt att umgås.

- Det är roligt att spe­la mat­cher, och man kan ha läger och sånt, cuper går man på ock­så och det är ju roligt och så får man lära kän­na fle­ra ock­så, säger hon. 

"Behö­ver inte spe­la i Arvika"

Laget trä­nar både ute i Jös­se­fors och på Vik i Arvi­ka. José Perez påta­lar att alla inte behö­ver spe­la med lag i Arvi­ka, och att det finns för­e­ning­ar utan­för Arvika. 

- Jag för­står ju att det är lät­ta­re för för­äld­rar­na att köra barn som bor här i Arvi­ka som i den åldern kanske cyklar själ­va. Men om man jäm­för att om man bor kanske bor­ta vid Prästäng­en, då blir det lika långt att cyk­la till Jös­se­fors som att cyk­la till Arvi­ka, säger José.

- Det är ju många tje­jer som inte vågar spe­la just för att de inte har spe­lat fot­boll för­ut. Och det spe­lar ing­en roll om du spe­lar fot­boll innan, det vik­ti­gas­te är att vi ska lära oss.

FOTO: SAKEUS BERG.

- Det här tjej­la­get gör ju myc­ket mer än bara fot­boll. Vi umgås till exem­pel när vi är på match, till exem­pel på hem­vä­gen stan­nar vi på Sibyl­la och McDonald's och äter till­sam­mans för att få gemen­ska­pen i laget. Och sen åker vi ju på läger, säger José, och fortsätter: 

- Vi har väl­digt kul i för­e­ning­en och vi hit­tar på mas­sor. Fokus nu är att vi vill att tjej­fot­bol­len ska bli stör­re, och det är ju det Jös­se­fors har gjort nu att vi vill sat­sa på tjej­fot­bol­len, men för det behö­ver vi spelare.

- Jag har själv som gam­mal fot­bolls­spe­la­re jät­te­fi­na och roli­ga min­nen från min tid i Skär­hamns IK fot­bollslag, som jag minns än idag och som jag gär­na berät­tar om för mina barn. Vi som vux­na per­so­ner och för­äld­rar är jät­te­vik­ti­ga före­bil­der i våra barns upp­växt, det är vi som kan berät­ta för dem hur det var när vi väx­te upp, det är vi som kan moti­ve­ra dem till att vil­ja utveck­las i något, det är vi som kan pus­ha dem till att göra och bli allt de vill, berät­tar José.

FOTO: SAKEUS BERG.

José avslu­tar med en upp­ma­ning till alla vux­na att hjäl­pa till så att laget inte behö­ver läg­ga ner.

- I dagens sam­häl­le ser vi allt för många barn som är för stil­la­sit­tan­de, som hell­re sit­ter och spe­lar tv och dator­spel, eller sit­ter med sina mobil­te­le­fo­ner istäl­let för att vara ute och röra på sig eller bara umgås med vän­ner. Allt fler barn väl­jer att iso­le­ra sig från omvärl­den och tar istäl­let till med allt det digi­ta­la vil­ket bara ska­par dåli­ga vanor och svå­ra­re för barn att lära sig sam­spe­la med and­ra ute i sam­häl­let, skri­ver José.

- Där är det vi som vuxna/föräldrar kan vara med  främ­ja våra barns häl­sa genom rörel­se, akti­vi­tet, gläd­je och gemen­skap. Det sista jag vill är att behö­va läg­ga ner laget på grund av bris­tan­de intresse/entusiasm, del­ak­tig­het eller and­ra orsa­ker. Som jag tidi­ga­re sagt så brin­ner jag verk­li­gen för fot­boll och att trä­na tje­jer­na och se deras utveck­ling gör mig väl­digt glad och stolt.

- Just nu vet vi inte hur det blir med seri­en dvs om vi kom­mer kun­na spe­la den pga av rådan­de pan­de­mi. Om seri­en blir av blir det gans­ka tufft vid var­je match­till­fäl­le pga för få spe­la­re. Just nu har vi 9 tje­jer som är upp­skriv­na i laget det­ta inne­bär att vi inte har avby­ta­re vid var­je match­till­fäl­le och då utgår vi från att alla spe­la­re är med var­je match­till­fäl­le. Är det nio spe­la­re eller bety­der det att vi får stäl­la in mat­cher det blir för tufft att inte ha med någ­ra avby­ta­re. Jag vill att flic­kor­na ska tyc­ka att det är roligt att spe­la boll och inte att det är job­bigt. Ett alter­na­tiv skul­le vara att blan­da tje­jer och kil­lar i ett lag, men jag vet att det är fle­ra av tje­jer­na som inte vill spe­la i ett mix­lag och det­ta skul­le bara inne­bä­ra att ännu fler av tje­jer­na väl­jer att läg­ga ner. Så det bäs­ta vore om vi i förs­ta taget skul­le kun­na behål­la de tje­jer­na vi har i laget och loc­ka till oss ännu fler tje­jer, skri­ver han.