Återigen rekordmånga coronapatienter på IVA – Två nya dödsfall under helgen

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Ytter­li­ga­re två per­so­ner med covid-19 har avli­dit under hel­gen, visar mån­da­gens siff­ror från Regi­on Värm­land. Totalt har 202 per­so­ner avli­dit med viru­set i länet.

50 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på sjuk­hus, varav 17 får inten­siv­vård. Det är rekord­många coro­na­pa­ti­en­ter som vår­das på IVA sam­ti­digt under pandemin.

Ytter­li­ga­re 212 fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i Värm­land under hel­gen. 84 fall på fre­da­gen, 75 på lör­da­gen och 53 på sön­da­gen. Totalt har 17 639 fall kon­sta­te­rats i Värmland.

Ytter­li­ga­re 3 134 tes­ter har gjorts, varav 2 432 själv­tes­ter. Totalt har 231 429 tes­ter genom­förts i länet. 135 865 av de är självtester.