Smitta och vaccin – Så är coronaläget i Arvika, Eda och Årjäng

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Anta­let nya bekräf­ta­de corona­fall i Arvi­ka fort­sät­ter att mins­ka. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 97 fall i Arvi­ka, det är den sjät­te högs­ta vec­ko­no­te­ring­en hit­tills för kom­mu­nen. Totalt har 1 814 fall kon­sta­te­rats i kommunen.

I Eda kom­mun ökar istäl­let smit­tan. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 36 fall av viru­set, jäm­fört med vec­kan innan då 29 fall kon­sta­te­ra­des. 453 fall har kon­sta­te­rats i kom­mu­nen under pandemin.

I Årjäng fort­sät­ter smit­tan att mins­ka för and­ra vec­kan i rad. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 24 fall, jäm­fört med vec­kor­na innan då 56 respek­ti­ve 33 fall bekräf­ta­des. I Årjäng har 806 fall av viru­set kon­sta­te­rats under pandemin.

50 pro­cent vac­ci­ne­ra­de i Arvika

I Arvi­ka har nu 50 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år vac­ci­ne­rats med den förs­ta dosen mot covid-19. Totalt har 10 486 per­so­ner vac­ci­ne­rats med dos 1 av vac­ci­net i Arvi­ka, och 3 062 per­so­ner med dos 2. 14,6 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år har fått den and­ra dosen och är där­med färdigvaccinerade.

Vac­ci­na­tion i Eda kommun

I Eda kom­mun har 3 144, mot­sva­ran­de 45,8 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år vac­ci­ne­rats med en förs­ta dos coro­na­vac­cin. 963 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 14 pro­cen­ta av befolk­ning­en över 18 år .

12 pro­cent fär­dig­vac­ci­ne­ra­de i Årjäng

I Årjäng har 12 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år fått sin and­ra dos av vac­ci­net. Det hand­lar om 974 per­so­ner. Av dos 1 har 3 529 per­so­ner fått vac­cin, det mot­sva­rar 43,5 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år.