Två nya dödsfall i länet – Så många är smittade

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Ytter­li­ga­re två per­so­ner har avli­dit med covid-19 i Värm­lands län, visar Regi­on Värm­lands senas­te upp­da­te­ring. Under pan­de­min har 208 per­so­ner avli­dit med viru­set i länet.

Ytter­li­ga­re 149 fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i länet, 85 fall på ons­da­gen och 64 på tors­da­gen. Totalt har nu 17 938 fall kon­sta­te­rats under pan­de­min. 33 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på sjuk­hus, 11 av de på inten­siv­vårds­av­del­ning, IVA.

Ytter­li­ga­re 1 424 pro­ver har tagits, varav 917 är egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har 236 447 prov­tag­ning­ar gjorts i länet. Av de är 139 427 egenprovtagningar.