Dagens corona: Samlad statistik över coronaläget i Arvika, Eda och Årjäng

Nyheter och klipp

Anta­let nya kon­sta­te­ra­de corona­fall i Arvi­ka fort­sät­ter att mins­ka, sam­ti­digt som anta­let fär­dig­vac­ci­ne­ra­de ökar för var­je vec­ka. Arvi­ka­ma­ga­si­net lis­tar sta­tistik över smit­ta och vac­ci­na­tion för tre kom­mu­ner i västvärm­land, Arvi­ka, Eda och Årjäng.

FOTO: SAKEUS BERG.

Corona­fall i Arvika

I Arvi­ka fort­sät­ter anta­let fall att mins­ka. Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik visar att 69 nya fall av coro­na­vi­ru­set kon­sta­te­ra­des i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan. Det inne­bär en minsk­ning med 28 fall från före­gå­en­de vec­ka då 97 fall kon­sta­te­ra­des i kom­mu­nen. Totalt har 1 883 fall av covid-19 kon­sta­te­rats i Arvi­ka kommun.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I takt med att anta­let nya fall i Arvi­ka mins­kar ökar anta­let vac­ci­ne­ra­de med dos ett och två av coro­na­vac­ci­net. Enligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens sta­tistik har nu 52,7 pro­cent av Arvi­kas befolk­ning över 18 år vac­ci­ne­rats med en dos av vac­ci­net. Det mot­sva­rar 11 046 per­so­ner. 3 800 har fått den and­ra dosen av vac­ci­net, det mot­sva­rar 18,1 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år.

Hal­ve­ring av anta­let nya fall i Eda

I Eda kom­mun har smit­tan legat på rela­tivt höga nivå­er de senas­te vec­kor­na, men den nya sta­tisti­ken från Folk­hälso­myn­dig­he­ten visar att anta­let nya fall i kom­mu­nen mer än hal­ve­rats. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 17 fall i kom­mu­nen, en minsk­ning med 19 fall från före­gå­en­de veka då 36 fall kon­sta­te­ra­des. Totalt har 470 fall kon­sta­te­rats i Eda kommun.

När­ma­re 50 pro­cent vac­ci­ne­ra­de i Eda

I Eda kom­mun har när­ma­re 50 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år vac­ci­ne­rats med en förs­ta dos vac­cin, visar Folk­hälso­myn­dig­he­tens sta­tistik. Det rör sig om 3 367 per­so­ner som fått en dos av vac­ci­net, mot­sva­ran­de 49,1 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år. 1 107 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en and­ra dos, det mot­sva­rar 16,2 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år.

Smit­tan mins­kar kraf­tigt i Årjäng

Smit­tan i Årjäng mins­kar kraf­tigt i Årjängs kom­mun, från 24 fall vec­ka 18 till endast 2 fall för­ra vec­kan. Totalt har 808 fall av viru­set kon­sta­te­rats i kom­mu­nen under pandemin.

Årjäng när­mar sig 50 pro­cent vaccinerade

I Årjängs kom­mun fort­sät­ter vac­ci­ne­ring­en mot covid-19, och anta­let vac­ci­ne­ra­de fort­sät­te­ratt öka vare vec­ka. Nu har 47,9 pro­cent av befolk­ning­en över 18 fått en förs­ta vac­cin­spru­ta. Det rörs sig om 3 888 per­so­ner som vac­ci­ne­rats med den förs­ta dosen. 1 221 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en and­ra vac­cin­dos, mot­sva­ran­de 15,1 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år.