SD ställer sig bakom begäran om ursäkt till bröderna

Nyheter och klipp

Anders Skog­berg. FOTO: SAKEUS BERG.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na Arvi­ka kom­mer att yrka på att bifal­la motio­nen om att Arvi­ka kom­mun ska be brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén om ursäkt. Det fram­kom­mer i ett press­med­de­lan­de.

- På mån­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te kom­mer SD yrka på att bifal­la motio­nen och om motio­nen avslås reser­ve­rar vi oss mot beslu­tet, skri­ver Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de och grupple­da­re, Anders Skog­berg, i ett pressmeddelande.

- Då ären­det kom upp förs­ta gång­en i kom­mun­sty­rel­sen skul­le den döl­jas från offent­lig­he­tens ljus. SD föreslog då att det enda rät­ta var att be om ursäkt utan att i detalj ta ställ­ning till vad som inte han­te­rats rätt. Det tor­de vara svårt att få fram en abso­lut san­ning efter 23 år, skri­ver Skogberg.

- Vida­re anför­de vi att om det skul­le vara för käns­ligt att be ursäkt av någon out­grund­lig anled­ning skul­le Arvi­ka kom­mun istäl­let bidra med ett belopp till Kevin­stif­tel­sen, som en inof­fi­ci­ell ursäkt. Vi tror att brö­der­na skul­le ta emot ursäk­ten. Redan då de blev "helt fri­a­de" 2018 bad Polis­myn­dig­he­ten om ursäkt, men då hade där­e­mot inte Arvi­ka kom­mun för­stån­det att göra det­sam­ma och inte nu hel­ler, fort­sät­ter Skogberg.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

Skog­berg skri­ver ock­så att poli­ti­ker­na inte behö­ver gå in och grans­ka fal­let i detalj för att fat­ta beslut om en offent­lig ursäkt.

- De kun­de lugnt bara kon­sta­te­rat att med stor san­no­lik­het kun­de Arvi­ka kom­mun han­te­rat det hela bätt­re och bett om ursäkt, skri­ver Skogberg.

I press­med­de­lan­det för­med­lar SD en ursäkt till bröderna.

- Dagens ansva­ri­ga SD-poli­ti­ker i Arvi­ka kom­mun, i kom­mun­sty­rel­se och i kom­mun­full­mäk­ti­ge, ber här­med gemen­samt brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén om en empa­tisk ursäkt för Arvi­ka kom­muns ytterst tvi­vel­ak­ti­ga han­te­ring av brö­der­na i sam­band med Kevinfallet. 

SD skri­ver ock­så att en enhäl­lig sty­rel­se för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na Arvi­ka har beslu­tat att bidra med 5 000 kro­nor till Kevinstiftelsen.