Familjeprojekt med nya och etablerade svenskar ska bidra till bättre förståelse och integration

Nyheter och klipp

Stu­di­e­för­bun­det Bil­das pro­jekt Famil­je­kom­pis går ut på att famil­jer med eta­ble­ra­de svens­kar och nya svens­kar träf­fas och får lära kän­na varand­ra, och syf­tar till att bidra till bätt­re integration.

FOTO: SAKEUS BERG.

Jina Beri från Arvi­ka är en som har enga­ge­rat sig i pro­jek­tet. Hon har erfa­ren­het från att ha arbe­tat inom två oli­ka stu­di­e­för­bund, och var volon­tär för Röda kor­set och hjälp­te flyk­ting­ar i Arvi­ka under flyk­ting­vå­gen 2015. 

- Jag tyc­ker att det är myc­ket intres­sant med integ­ra­tions­frå­gan. En peri­od tol­ka­de jag till de ara­bisk­ta­lan­de i Equme­ni­a­kyr­kan, då jag själv kom­mer från Syri­en. Jag ock­så tol­kat till nya flyk­ting­ar och sådant, säger Jina Beri. 

- Jag tyc­ker att det är myc­ket intres­sant att job­ba med den här frå­gan för det är jät­te­vik­tigt just nu eftersom nyhe­ter­na inte all­tid skri­ver all san­ning om det som hän­der med flyk­ting­ar eller vad de gör och hur myc­ket de käm­par. Man mås­te bely­sa och lyf­ta fram arbe­tet som de gör eller den kamp som de har. Det­ta led­de till att jag sa ja till det här projektet. 

Nya och eta­ble­ra­de svenskar

- I det här pro­jek­tet använ­der vi två begrepp, det är nya svens­kar och eta­ble­ra­de svens­kar. Vi vill att alla blir inklu­de­ra­de och inte exklu­de­ra­de. När jag hör­de lite om det här att de vill att alla blir inklu­de­ra­de på något sätt så sa jag, ja det är något jag mås­te job­ba med. Så nu är jag anställd med Bil­da Stu­di­e­för­bun­det som dri­ver det här pro­jek­tet. Läns­sty­rel­sen har läm­nat det vida­re till Arvi­ka kom­mun som en upp­gift kan man säga och det är Arvi­ka kom­mun som finan­si­e­rar det så vi har sam­ver­kan med kom­mu­nen, berät­tar Jina.

FOTO: SAKEUS BERG.

Vill öka förståelsen

med pro­jek­tet vill man bidra till menings­ful­la rela­tio­ner samt öka för­stå­el­sen för varandra. 

"Vår mål­sätt­ning är att alla ska kun­na vara med, det krä­ver inga för­kun­ska­per utan det enda vi öns­kar är att du är öppen för att tes­ta att lära kän­na en ny familj sam­ti­digt som du bidrar till ett var­ma­re Sve­ri­ge. Alla typer av famil­je­kon­stel­la­tio­ner är väl­kom­na att anmä­la sig", skri­ver Stu­di­e­för­bun­det Bil­da på sin hemsida.

Jina Beri berät­tar att syf­tet med pro­jek­tet är att öka vän­skaps­re­la­tio­ner­na mel­lan nya och eta­ble­ra­de svens­kar, genom att de mat­char på oli­ka sätt under pandemin.

- Det kan vara fysiskt och abso­lut utom­hus, eller digi­talt med Sky­pe till exem­pel, eller Zoom, någon appli­ka­tion, säger hon.

- Enligt läns­sty­rel­sen behöv­de vi 28 famil­jer här i Arvi­ka, 14 nya och 14 eta­ble­ra­de. Så det är målet, men vi kan mat­cha fler än så. Och jag ser fram emot det för 98 pro­cent av målet är upp­nått, så jag är jät­te­glad med det här.

FOTO: SAKEUS BERG.

- Vi har redan mat­chat två famil­jer, en eta­ble­rad och en ny, i april. De sat­te sig på en ute­plats och åt lunch till­sam­mans. Sedan bör­ja­de de pre­sen­te­ra sig och pra­ta lite om vad de gör, vad de läser ock­så vida­re. Sedan tog de en liten pro­me­nad till lek­par­ken där de fika­de. Och de fort­sat­te att lära kän­na varand­ra, säger Jina.

Om man äter eller fikar finan­sie­ras det så att famil­jer­na som är med i pro­jek­tet inte behö­ver beta­la, för­kla­rar Jina.

- Vi vill inte att någon ska beta­la ur sin egen plån­bok. Så det kom­mer inte kos­ta någon­ting, utan de ska träf­fas, ha roligt till­sam­mans och pra­ta om livet.

- De förs­ta två famil­jer­na som mat­cha­de var jät­te­gla­da och de vil­le träf­fas igen. Pro­jek­tet bör­ja­de förs­ta janu­a­ri 2021 och ska slu­ta 31 decem­ber 2021, fort­sät­ter Jina.

- Syf­tet med det här pro­jek­tet mer än att öka vän­skaps­re­la­tio­ner­na är att de för­står varand­ra på något sätt, till exem­pel när de ska bju­da på mat eller fika, var de kom­mer ifrån, hur det ser ut med tra­di­o­tio­ner och kul­tur. De kanske tyc­ker om musik, eller något annat.

Famil­jer­na mat­chas uti­från intres­sen och öns­ke­mål som man skri­ver i ansö­kan på, berät­tar Jina.

- Man kan göra ansö­kan på två oli­ka sätt. Digi­talt, eller med en blankett.

Den digi­ta­la ansö­kan görs via Famil­je­kom­pis hem­si­da Familjekompis.nu

Pro­jek­tet föl­jer restrik­tio­ner­na gäl­lan­de covid-19.