Fortsatt minskning av coronafall i Arvika – Eda och Årjäng närmar sig 50 procent vaccinerade

Nyheter och klipp

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH
FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Ytter­li­ga­re 46 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan, visar senas­te sta­tisti­ken från Folkhälsomyndigheten.

Totalt har nu 1929 fall kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun. Anta­let fall mins­kar för fjär­de vec­kan i rad.

Vac­ci­ne­ra­de i Arvika 

11.200 per­so­ner har nu vac­ci­ne­rats med en förs­ta vac­cin­dos i Arvi­ka kom­mun, det mot­sva­rar 53,5 pro­cen­ta befolk­ning­en över 18 år. 5227 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en and­ra dos vac­cin, det mot­sva­rar 24,9 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år

I Eda kom­mun mins­kar anta­let nya fall för and­ra vec­kan i rad. Vec­ka 20 kon­sta­te­ra­des 14 nya corona­fall. Totalt har 484 fall av covid-19 kon­sta­te­rats i kom­mu­nen under pandemin.

I Eda kom­mun har 3425 per­so­ner vac­ci­ne­rats med en förs­ta dos coro­na­vac­cin, det mot­sva­rar 49,9 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år. 1474 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en and­ra dos vac­cin, det mot­sva­rar 21,5 pro­cent av den vux­na befolkningen.

I Årjäng har endast 2 corona­fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan. Under pan­de­min har totalt 810 fall kon­sta­te­rats i kommunen. 

3934 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en förs­ta dos vac­cin i Årjäng, det mot­sva­rar 48,5 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år. 1666 per­so­ner har vac­ci­ne­rats med en and­ra vac­cin­dos, mot­sva­ran­de 20,5 pro­cent av befolk­ning­en över 18 år.