Motion om offentlig ursäkt avslogs i kommunfullmäktige

Nyheter och klipp

KD:s motion om en offent­lig ursäkt till brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén avslogs då den togs upp på mån­da­gens kommunfullmäktige.

Resul­ta­tet blev 31 rös­ter för att bifal­la kom­mun­sty­rel­sens för­slag om att avslå motio­nen och 16 rös­ter för att bifal­la motio­nen. Två leda­mö­ter avstod att rösta.

Susan­ne Engstad Clar­ke (KD) säger i kom­mun­full­mäk­ti­ge att det är den vik­ti­gas­te motio­nen som hon skri­vit hittills.

Press­bild. FOTO: LINDA KLEMNER/KLEMNER STUDIO.

- Jag tyc­ker att det här är en själv­klar­het att ta ansvar när saker och ting inte har gått rätt till. Det är gans­ka enkelt att kon­sta­te­ra att i fal­let med brö­der­na Dah­lén och Karls­son här så har det inte det. Men det här hand­lar ju inte om tjäns­te­per­so­ners fel eller inte. Det hand­lar om två brö­der, och det hand­lar om poli­tiskt ledar­skap. Att hål­la upp han­den och äga ansva­ret för att det här inte har gått kor­rekt till i det här oer­hört tra­gis­ka fal­let. Att rät­ta till det här bor­de vara en enkel sak, säger Engstad Clar­ke om motionen.

Kom­mun­sty­rel­sens för­slag till beslut var att kom­mun­full­mäk­ti­ge avslår motio­nen, med hän­vis­ning till sek­re­tess. Nu står det klart att kom­mun­full­mäk­ti­ge rös­tar ner motio­nen och bifal­ler kom­mun­sty­rel­sens förslag.

Hen­rik Axels­son (S), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sens utskott Läran­de och stöd kom­men­te­rar beslu­tet med att det är Arvi­ka kom­mun som äger den soci­a­la myn­dig­he­ten soci­al­tjäns­ten, och när en enskild leda­mot av kom­mun­full­mäk­ti­ge motio­ne­rar om att Arvi­ka kom­mun ska be om ursäkt så hand­lar det om att be om ursäkt för vad den soci­a­la myn­dig­he­ten har gjort.

- Det är så vi mås­te se på den frå­gan vi hade på vårt bord i kväll och vi i kom­mun­full­mäk­ti­ge vet inte vad som har hänt eller inte hänt för över 20 år sedan på grund av en lag som heter sek­re­tess­la­gen. Det vore inte hel­ler kor­rekt att vi grans­ka­de oss själ­va, skri­ver Axels­son i en kommentar.

- Att påstå att jag för­står hur hemskt det mås­te ha varit för brö­der­na eller någon av de and­ra inblan­da­de skul­le vara att lju­ga där­e­mot så kän­ner jag med brö­der­na och alla de som är eller varit inblan­da­de på något sätt.

Axels­son fortsätter:

- Nu har brö­der­na Dah­lén och Karls­son anli­tat advo­kat Lilie­bäck och en rätts­pro­cess har ini­ti­e­rats och jag väl­kom­nar den pro­ces­sen. Men det är något annat än det vi hade att ta ställ­ning till idag. Idag hand­la­de det om att be om ursäkt för vad de soci­a­la myn­dig­he­ter­na har gjort och jag vet inte vad de har gjort. Pre­cis som chefs­å­kla­ga­re Niclas War­gren åter­öpp­na­de för­un­der­sök­ning­en behö­ver de som är sat­ta att grans­ka de soci­a­la myn­dig­he­ter­na grans­ka och se vad som har hänt. Om de ser att de soci­a­la myn­dig­he­ter­na gjort fel så stäl­ler jag mig först i ledet för att be om ursäkt som ord­fö­ran­de i Läran­de och stöd och repre­sen­tant för de soci­a­la myn­dig­he­ter­na i Arvi­ka kommun.