Här är vinnarna av årets kommunpris

Nyheter och klipp

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Arvi­ka Kom­mun­pris­kom­mit­té har nu beslu­tat om vil­ka som ska få årets kom­mun­pris. Efter för­slag från med­bor­gar­na har man beslu­tat att dela ut årets pris till:

Tjej­jou­ren Miri­am:
Ett stöt­tan­de nät­verk för unga kvin­nor vars insat­ser bety­der oer­hört myc­ket för många.

Pet­ter Sah­lin:
Ord­nar var­je år, till många Arvi­ka­bors gläd­je, både skid­spår och isba­na på Kyrkviken.

Leif Eng­ström:
Arvika­konst­när som i sina verk visar på skön­het i det oan­sen­li­ga och var­dag­li­ga och som med sitt konst­när­skap fått stor upp­märk­sam­het såväl i som utan­för Arvika.

För­e­ning­en FIA:
Det kvinn­li­ga nät­ver­ket som delar inspi­ra­tion och driv­kraft till and­ra och på så vis lyf­ter det loka­la näringslivet.

Mar­ti­na Ols­son:
Fram­gångs­rik idrot­ta­re i såväl fot­boll som ame­ri­kansk fot­boll där hon nu avslu­tat kar­riä­ren på topp med två raka SM-guld.

Pris­ut­del­ning kom­mer att ske under hös­ten, med­de­lar kom­mu­nen på sin hemsida.