Lars-Olof Gävert intervjuas om Arvikapartiets viktigaste frågor och framtidens politiska landskap i Arvika

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­ar Arvika­par­ti­ets ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert om fram­ti­dens poli­tis­ka land­skap i Arvi­ka och par­ti­ets vik­ti­gas­te frågor.

- Bara att vi exi­ste­rar nu gör ju att de and­ra skär­per till sig lite ock­så då. Det tyc­ker jag att jag har upp­levt ock­så att det gjor­de lite innan vi star­ta­de upp, säger Gävert i intervjun.

Foto och redi­ge­ring: Tho­mas Borrenmo.

I april 2021 star­ta­des Arvi­kas förs­ta loka­la par­ti, Arvika­par­ti­et. Nu berät­tar par­ti­ets ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert i en inter­vju med Arvi­ka­ma­ga­si­net om var­för man star­ta­de upp par­ti­et och vil­ka frå­gor som är viktigast.

- En av de vik­ti­gas­te det är ju det här med rätts­sä­ker­he­ten, för det var ju lite där det star­ta­de lite idén om par­ti­et, att det var lite beslut och såhär som inte var rätt tag­na helt enkelt, säger Gävert.

Se hela inter­vjun i klip­pet ovan.