Andreas Slätt intervjuas om politiken i Arvika och Arvikapartiets tillkomst

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­ar Andre­as Slätt, sek­re­te­ra­re för Arvika­par­ti­et om oli­ka poli­tis­ka frå­gor och om var­för han enga­ge­ra­de sig i Arvika­par­ti­et.

– Det blev gans­ka själv­klart för mig att jag vil­le kli­va på och vara del­ak­tig i en lokal poli­tisk före­te­el­se, säger Slätt i intervjun.

Foto och redi­ge­ring: Tho­mas Borrenmo.

Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­ar Andre­as Slätt om lokal­po­li­ti­ken i Arvi­ka och vil­ka frå­gor som är vik­ti­ga för partiet.

– Jag tror att vi har pra­tat myc­ket om rätts­sä­ker­het och den delen, menen jag är ock­så väl­digt nyfi­ken på utveck­lings­frå­gor i kom­mu­nen, närings­liv och sånt där, säger Slätt.

Se hela inter­vjun i klip­pet ovan.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har tidi­ga­re inter­vju­at Arvika­par­ti­ets ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert. Du kan se den inter­vjun här.