Engstad Clarke lämnar KD – går med i Arvikapartiet

Nyheter och klipp

Susan­ne Engstad Clar­ke har beslu­tat att läm­na Krist­de­mo­kra­ter­na efter en "något omtum­lan­de tid" som hon själv beskri­ver det.

Nu har hon gått med i det loka­la Arvika­par­ti­et, något som tas emot posi­tivt av par­ti­ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert.

Engstad Clar­ke säger till Arvi­ka­ma­ga­si­net att det varit lite oenig­he­ter inom par­ti­et som lett fram till hen­nes avgång.

- Jag kän­ner att mitt för­tro­en­de för Gävert främst som ord­fö­ran­de i Arvika­par­ti­et har gjort att jag valt att gå med. Hans vär­de­ring­ar och det han står för, säger Engstad Clarke.

- Jag har ju avsatt mig någ­ra plat­ser, för­u­tom full­mäk­ti­ge­plat­ser. Jag sit­ter som poli­tiskt vil­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge och regi­on­full­mäk­ti­ge och där kom­mer jag fort­fa­ran­de läg­ga motio­ner och ini­ti­a­tiv, fort­sät­ter hon.

"Kompletterar varandra väldigt bra"

Arvika­par­ti­ets ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert säger till Arvi­ka­ma­ga­si­net att Engstad Clar­ke är ett bra kom­ple­ment till partiet.

- Susan­ne har ju visat att hon kan stå upp mot eta­blis­se­mang­et. Det är väl­digt väl­digt posi­tivt, starkt lik­som. Sedan är det ett bra kom­ple­ment för det kom­mer in lite and­ra vinklar i tän­ket såhär, vi är inte över­ens om allt och det är bra. Vi kom­plet­te­rar varand­ra väl­digt bra och även med de and­ra i sty­rel­sen. Vi har en väl­dig bredd i sty­rel­sen med oli­ka bak­grun­der, säger Gävert.

"All opposition i vårt parti"

Arvika­par­ti­et har tidi­ga­re kri­ti­se­rat oppo­si­tio­nen som varit i Arvi­ka då man menar att den inte varit så tyd­lig, men nu säger Lars-Olof Gävert att hela oppo­si­tio­nen är i Arvikapartiet.

- Nu har vi ju all oppo­si­tion i vårt par­ti, om man räk­nar bort SD, de är ju ock­så oppo­si­tion, och trots att det inte varit val så har vi 3 per­so­ner i vår orga­ni­sa­tion som har poli­tis­ka upp­drag redan, säger han.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har tidi­ga­re inter­vju­at både par­ti­ord­fö­ran­de Lars-Olof Gävert och sek­re­te­ra­re Andre­as Slätt om hur de ser på det poli­tis­ka läget i Arvi­ka och Arvika­par­ti­ets eta­ble­ring. Nedan kan du se båda intervjuerna.

Foto och redi­ge­ring: Tho­mas Borrenmo.