Tage Bäck och Remy Brändefalk har utställning i Arvika

Nyheter och klipp

Från 24 till 30 juli har Tage Bäck och Remy Brän­de­falk en utställ­ning av foton på Gal­le­ri 39 i Arvi­ka. För­u­tom att tit­ta på utställ­ning­en finns det ock­så möj­lig­het att köpa tavlor.

Drö­nar­pi­lo­ten Remy Brän­de­falk berät­tar om utställningen:

- Jag stäl­ler ut drönar­bil­der och en del norr­sken, havs­örn, kungs­örn och fisk­gju­se. Min inten­tion med min del är bara att visa lite ur mitt per­spek­tiv. Det är 25 oli­ka motiv jag stäl­ler ut på Gal­le­ri 39.

Natur­fo­to­gra­fen Tage Bäck stäl­ler ut natur- och djur­mo­tiv, och har även tav­lor till försäljning.

- Jag har can­vas­tav­lor, inra­ma­de tav­lor samt lösa A3-bil­der till för­sälj­ning, berät­tar han.

Tage och Remy har utställning i Arvika.
Tage Bäck stäl­ler ut natur- och djur­mo­tiv. FOTO: BERTIL BÄCK.

"Mycket positiv feedback"

- Dagens besök har varit spar­samt men regel­bun­det med myc­ket posi­tiv feed­back och stor nyfi­ken­het på min drö­na­rer­fa­ren­het och drö­na­rens poten­ti­al, vil­ket är myc­ket posi­tivt då det är kul att dela med sig av det lil­la jag kan men fort­fa­ran­de lär mig av var­je dag, för­kla­rar Brändefalk.

Remy Brän­de­falk är cer­ti­fi­e­rad drö­nar­pi­lot, och har följt och varit del­ak­tig i drö­na­rens utveck­ling i sve­ri­ge under de 6 år han flu­git drönare.

- Det uni­ka med ett motiv är ögon­blic­ket där och då. Kanske den sto­ra tjus­ning­en att jag inte bara fotar älg utan alla djur, land­skap, bygg­na­der, norr­sken, sport, por­trätt och i augusti är jag bokad för bröl­lop. Mina drönar­mo­tiv är popu­lä­ra och intres­set har växt och bli­vit mer efter­trak­tat här i Arvi­ka, vil­ket känns kul för mig.

Remy Brän­de­falk stäl­ler ut drönar­bil­der. FOTO: MICKE PERSSON.

"Stort intresse"

- Drö­na­re har jag flu­git i drygt 6 år och har följt och varit del­ak­tig i drö­na­rens utveck­ling i Sve­ri­ge. Jag satt med och var inbju­den som hob­bypi­lot när alla myn­dig­he­ter hade drönar­kon­fe­rens i Stock­holm om drö­na­rens fram­tid i Sve­ri­ge. Dom nya reg­ler­na kring att fly­ga drö­na­re har jag gjort, samt­li­ga ceri­fi­kat och utbild­ning­ar. Lite kul är att jag fak­tiskt varit med och lagt för­slag till pro­vets utform­ning. Många tror och har myc­ket för­do­mar kring drö­na­re men jag ser dess poten­ti­al och sto­ra till­gång i vårt sam­häl­le. För min del är det ett stort intres­se att fly­ga drö­na­re och jag ser bara att drö­na­ren har en stark fram­tid, själv­klart som med allt annat ett stort ansvar.

Tage med sin bror Ber­til Bäck. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Trots den var­ma dagen kom det omkring 40 besö­ka­re till foto­gra­fer­nas utställning. 

- Det kom en del lång­vä­ga gäs­ter från Nor­ge och Göte­borg, berät­tar Tage Bäck.

Under dagen drack man kaf­fe och cider och det visa­des bil­der och film på storskärm.

Tage och Remys utställ­ning är öppen 12–17 var­je dag till och med 30 juli.

Läs ock­så: Cat­ha­ri­na stäl­ler ut uni­ka "livs­mål­ning­ar" på gal­le­ri 39

Gil­la Arvi­ka­ma­ga­si­net på Facebook!