Arvika kommun tackar ja till möte med familjen Karlsson-Dahlén

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har genom kom­mun­che­fen Hans Karls­son tac­kat ja till inbju­dan för ett sam­tal med famil­jen Karls­son-Dah­lén. Det skri­ver famil­jens juri­dis­ka ombud Ste­fan Lilie­bäck i ett pressmeddelande.

För­ra tis­da­gen, den 3 augusti med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att man mot­ta­git inbju­dan till ett möte med famil­jen. Kom­mu­nen fick ock­så ta emot en utred­nings­rap­port om kevin­fal­let från famil­jens juri­dis­ka ombud Ste­fan Liliebäck.

Lilie­bäck väl­kom­nar kom­mun­che­fens besked:

- Det känns bra att Arvi­ka kom­mun åter­kom så snabbt med besked om att tac­ka ja till vår inbju­dan. Vårt ini­ti­a­la datum var satt till 30 augusti, men Arvi­ka kom­mun vill ha mer tid för att gå ige­nom utred­nings­rap­por­ten, vil­ket vi kan för­stå och där­med är ny tid för möte satt till 13 sep­tem­ber 2021, vil­ket vi accep­te­rar, säger Lilie­bäck i pressmeddelandet.

FOTO: SAKEUS BERG.
Arvi­ka kom­mun tac­kar ja till inbju­dan. FOTO: SAKEUS BERG.

Brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­léns pap­pa Wei­ne Dah­lén ser fram emot mötet:

- Det var bra nyhe­ter. Vi ser fram emot mötet den 13 sep­tem­ber, säger Wei­ne i pressmeddelandet.