Här är Årjängs sötaste hund 2021

Nyheter och klipp

Det blev stor upp­slut­ning när Årjängs bruks­hund­klubb utsåg Årjängs sötas­te hund på söndagen.

På sön­da­gen var över 130 per­so­ner på plats vid Årjängs bruks­hund­klubb. Totalt anmäl­des 34 hun­dar till täv­ling­en "Årjängs sötas­te hund". Eli­sa­bet Tor­kel­son är sek­re­te­ra­re för Årjängs brukshundklubb:

- Det har varit alla möj­li­ga hun­dar, ifrån små hun­dar som är tre måna­der till 5–6 år gam­la, säger hon.

Eli­sa­bet Tor­kel­son. FOTO: SAKEUS BERG.

Sand­ra Lun­dell arran­ge­ra­de det popu­lä­ra eventet.

- Jag tyc­ker att det är kul att arran­ge­ra famil­je­da­gar, jag har varit aktiv i klub­ben nu i unge­fär tre år, säger hon.

- Jag tyc­ker om folk­sam­ling­ar och vi vill ha fler med­lem­mar och att fler hun­dar ska vis­tas på klubben.

Läs ock­så:

Sand­ra Lun­dell. FOTO: SAKEUS BERG.

Hur blev uppslutningen?

- Mer än vad vi trod­de fak­tiskt, så det var kul. Tack vare väd­ret kanske ock­så. Men vi hade ju ing­en aning om hur många som skul­le kom­ma för vi hade ju ing­et inträ­de eller så innan.

Alla i publi­ken fick en röst­se­del när de kom in, och bland de del­ta­gan­de hun­dar­na utsågs tio semi­fi­na­lis­ter som publi­ken sedan fick rös­ta på.

- Vi tit­ta­de ige­nom och såg så att vi fick en ordent­lig sprid­ning så att det var sto­ra hun­dar och små hun­dar, sedan val­de vi ut tio styc­ken, säger Eli­sa­bet Torkelson.

Mot slu­tet av dagen pre­sen­te­ra­des de fem hun­dar som fått flest rös­ter av publi­ken, och vin­na­ren blev gor­don­set­tern Gnis­ta med sin äga­re Lena Åberg.

Lena Åberg och hun­den Gnis­ta. FOTO: SAKEUS BERG.
Gor­don­set­tern Gnis­ta vann Årjängs sötas­te hund 2021. FOTO: SAKEUS BERG.

Över 130 personer kom på evenemanget

Har ni gjort det här tidi­ga­re år?

- Inte på det här sät­tet, vi har haft barn och hund och så, men det här är förs­ta året. Vi har haft det sedan läng­re till­ba­ka med nu när det har varit pan­de­mi har vi inte kun­nat haft såda­na här öpp­na tillställningar.

Är det något ni kom­mer fort­sät­ta med?

- Abso­lut. Det har varit jät­te­kul att det är så många. Det har varit över 130 per­so­ner här idag, och sedan vet man inte hur man ska räk­na med barn och så, men det var otro­ligt roligt. Vi är jät­te­tack­sam­ma att det är så många som har kom­mit förbi.

- Vi hop­pas att vi har ska­pat ett hund­in­tres­se, över att det inte spe­lar någon roll hur en hund ser ut om den är stor eller liten, det finns någon­ting för alla och det vik­ti­ga är stt man tyc­ker att det är roligt att vara till­sam­mans med sin hund.