Insändare: Sprid ut möjligheterna till mataffärer

Nyheter och klipp

Artikeln är en åsiktsartikel. Innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vid kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet i juni fanns två med­bor­gar­för­slag med om att röja/gallra träd vid Myra­val­len för att kun­na ska­pa en pulkabacke.

Sva­ret blev att "sko­gen vid Myra­val­len är en grön lunga i tätor­ten och de träd som står där har där­med ett värde".

Jo, de träd vi har i sta­den är vik­ti­ga och att vi vill vär­na våra grön­om­rå­den tror vi att vi alla hål­ler med om. Där­för blir det väl­digt kons­tigt att det utan någ­ra pro­blem skul­le gå att meja ner betyd­ligt fler träd och dess­utom spränga berg bara för att Wil­lys vill eta­ble­ra sig just vid skogs­om­rå­det söder om OK/Q8 och Meko­no­men. Kan någon ansva­rig för­kla­ra, så att vi som inte för­står det­ta för­står, hur någ­ra få träd vid Myra­val­len som skul­le leda till rolig akti­vi­tets­plats för våra barn skul­le för­stö­ra den "grö­na lung­an i tätor­ten" mer än en hel skog och oer­sätt­ligt berg (dvs. det skul­le inte "växa upp igen" om vi ång­rar oss)?

Det bor­de vara av intres­se för hel­he­ten av sta­dens utveck­ling att dess­utom spri­da ut möj­lig­he­ter­na till mat­af­fä­rer, som är en vik­tig del i var­da­gen för oss som bor här. Vi har mat­bu­ti­ker vid Palm­vi­ken och vid Styckås­ga­tan, men i områ­det vid Agne­te­berg och Prästäng­en t.ex finns inte ens en liten kiosk (läng­re). Ron­del­len vid Prästäng­en är den enda utan mack eller butik. För alla som kom­mer från Väst­ra Sund eller Jös­se­fors­om­rå­det är det ända in i cent­rum som gäl­ler. Vid OK/Q8 finns redan Lidl. Vad vin­ner man på att "tryc­ka ihop" allt på sam­ma stäl­le? Var­för inte låta sta­den växa och ge fler områ­den när­het till ser­vice såsom mat­bu­tik? Vil­ka alter­na­tiv blev Wil­lys erbjud­na vid kon­takt med kom­mu­nen? Är de verk­li­gen så "sma­la" att det endast är där eller inte alls?

Om det byggs där kom­mer vi att boj­kot­ta Wil­lys och upp­ma­na alla vi kän­ner att göra det, just för att de "dödar vår grö­na lunga" bara för att kun­na tjä­na peng­ar. Som någon vis uttryckt det "när vi för­stört vår natur kom­mer vi att inse att vi inte kan äta peng­ar", men är peng­ar vik­ti­ga­re än liv för de som beslu­tar i vår stad? Snäl­la, tänk om innan vik­ti­ga, oer­sätt­li­ga, vär­den för­störs. Att det finns plats för fler mat­bu­ti­ker är vi över­ty­ga­de om, men gör det rätt, gör det med hän­syn till livet och framtiden!

För övrigt anser vi att en pul­ka­bac­ke vid Myra­val­len hade varit klock­rent – alla träd behö­ver inte bort för det, bara ett stråk skul­le ge stor gläd­je för våra barn. Att de rör på sig och akti­ve­rar sig med något roligt är bara att uppmuntra!

Maria Carls­son, Arvika­par­ti­et.

Per-Anders Gävert, Arvikapartiet.