Lägenhet totalförstörd i brand – ägaren var på semester

Nyheter och klipp

På mån­dags­för­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en brand i ett lägen­hets­hus på Fabriks­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka. Det är endast en lägen­het som har brun­nit, men det har före­kom­mit rök­sprid­ning, bland annat i trapphuset.

- Vi hade en lägen­hets­brand på and­ra våning­en. I prin­cip totalt utbränd lägen­het. Det som inte är brand­ska­dat är kraf­tigt rök­ska­dat, säger Erik Söderqvist, insats- och räddningsledare.

Lar­met om bran­den kom strax efter kloc­kan 11.00 på mån­dags­för­mid­da­gen, och rädd­nings­tjäns­ten var snabbt på plats för att släc­ka. Man tving­a­des bry­ta dör­ren till lägen­hets­hu­set, då den var låst. Ing­en per­son har kom­mit till ska­da i sam­band med branden. 

- Det är väl­digt posi­tivt, ing­en är ska­dad. Det är mate­ri­el­la saker all­ting, det är inte roligt men det är ändå bra i sam­man­hang­et för det är en kraf­tig brand som har varit, säger Söderqvist.

Brand i lägenhetshus i Arvika. FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

Var på semester

Lägen­hets­in­ne­ha­va­ren till lägen­he­ten som utsat­tes för brand har varit på semes­ter, berät­tar Söderqvist.

- Lägen­hets­in­ne­ha­va­ren är på väg hit nu, har varit på semes­ter i unge­fär en vec­ka. Så det är ju posi­tivt, ing­en skadad.

Det är endast en lägen­het som ska­dats all­var­ligt i bran­den, men det har före­kom­mit viss rök­sprid­ning i trapp­hu­set, berät­tar Söderqvist.

- Det har varit rök­sprid­ning i trapp­hu­set, som det så klart blir. Från och med att de öpp­nar dör­ren så kom­mer ju röken ut. Men det ver­kar inte som vi har fått in rök i någon annan lägen­het och det är jät­te­bra. Det kan ju ha spri­dit sig viss röklukt genom föns­ter som har varit öpp­na, ser jag, men det är mar­gi­nellt i så fall.

- Jag hop­pas att vi kan släp­pa in övri­ga lägen­hets­in­ne­ha­va­re gans­ka snart nu. Men lägen­he­ten mås­te sane­ras grund­ligt, säger Söderqvist.

Evakuering av lägenhetsinnehavare

- Som jag för­stod på styr­ke­le­da­ren som var först här då så hade de nog spon­ta­ne­va­ku­e­rat de som var inne, och res­ten inrym­des då, som är stan­dard i prin­cip. Så det kom inte någon ytter­li­ga­re ut för­rän vi hade släckt. Så det var ju posi­tivt, fun­ge­ra­de ock­så som det var tänkt, säger Söderqvist.

Ett stort antal brand­män var på plats vid bran­den. Även polis och ambu­lans var på plats. Erik Söderqvist säger att insat­sen har gått bra.

- Insat­sen har gått jät­te­bra, jag är impo­ne­rad av gäng­et som kom hit. Släckt fort och effek­tivt, säger han

Söderqvist har kört från hem­met i Otte­bol till bran­den, och när han kom fram hade rädd­nings­styr­kan redan släckt elden.

- Jag bor i hem­met idag, och de var i prin­cip fär­di­ga för att ven­ti­le­ra röken när jag kom. Så det hand­lar om tio minu­ter sedan lar­met gick, så det är en superinsats.

- Det som åter­står nu är sane­ring och kon­takt med äga­re och så. Vi har för­sökt att infor­me­ra så många som möj­ligt och nåd­de även lägen­hets­in­ne­ha­va­ren, eller äga­ren, det är ju en bostads­rätt, på tele­fon till slut. Så det var väl det som var svårast.

Brand i lägenhetshus i Arvika. FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

"Någon form av elfel i köket"

De som bor i lägen­he­ter­na har bli­vit under­rät­ta­de. När Söderqvist redo­gör för bran­den har äga­ren av den aktu­el­la lägen­he­ten inte varit på plats ännu.

- Hon har inte varit på plats så det får vi ta nu när hon kom­mer. Det är ju ing­en rolig syn att se, det är helt för­stört tyvärr, säger Söderqvist.

Har ni någon upp­fatt­ning om vad som orsa­kat branden?

- Vi har en teo­ri, och det är att det är någon form av elfel i köket. Det ser ut som att det har star­tat runt kyl och frys. Och hon har ju inte varit hem­ma här på länge så det är en gans­ka tro­lig teo­ri att vi har något tek­niskt fel. Och det syns gans­ka tyd­ligt att det har star­tat där någon­stans. Så vi ska kol­la lite vida­re när det inte är så rökigt, för det gick inte att vara där inne av lukten.

Kan det ha hand­lat om en kortslutning?

- Svårt att säga, men någon form av tek­niskt fel skul­le jag tro är gans­ka san­no­likt. Men vi får utre­da vida­re så får vi se.

Hur länge tror ni att ni kom­mer att vara kvar här på platsen?

- Jag har sagt att jag ska skic­ka hem brand­styr­kan gans­ka snart för att för­stär­ka upp och få ord­ning på bilen om det kom­mer något ytter­li­ga­re larm. Men jag kom­mer att vara kvar här i alla fall två tim­mar tror jag.

Inte en vanlig händelse

Hur ofta får ni larm om såda­na här bränder?

- Kanske snitt fem gång­er om året. Så här kraf­tig brand i lägen­het. Ja, där någon­stans. Det är inte van­lig hän­del­se. Jag är jät­te­stolt över gäng­et som har släckt

Läs ock­så: Skåp­bil för­störd i brand – miss­tan­ke om brott