Nu startar drop-in vaccination på Ritz

Nyheter och klipp

På ons­dag den 18 augusti påbör­jas drop-in vac­ci­na­tion mot covid-19 på Ritz i Arvi­ka, och pågår fram till och med fre­da­gen den 20 augusti. Det skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hemsida.

Drop-in vac­ci­na­tio­nen hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 8.30 och 12.00 på för­mid­da­gen och mel­lan 13.00 och 16.30 på efter­mid­da­gen. Alla per­so­ner föd­da 2005 eller tidi­ga­re är väl­kom­na att vac­ci­ne­ra sig på Ritz, hamn­ga­tan 12 i Arvika. 

Gäller endast första dosen

Drop-in vac­ci­na­tio­nen gäl­ler endast för per­so­ner som inte ännu fått en förs­ta dos av vac­cin mot covid-19. För att få vac­cin ska man ta med sig legi­ti­ma­tion, och om man inte fyllt 18 år ska man ock­så med­ta en samtyckesblankett.

- Din vac­ci­na­tion går snab­ba­re om den är ifylld i för­väg, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Vac­cin kom­mer erbju­das så länge det finns kvar för dagen, och efter vac­ci­na­tio­nen får man en bokad tid för en and­ra dos, cir­ka fyra vec­kor senare.

Vis­sa per­so­ner kom­mer behö­va ringa tids­bok­ning­en för att boka en vac­cin­tid. På 1177.se finns mer infor­ma­tion om vaccinering.

Kom­mu­nen skri­ver ock­så att det finns gott om bok­nings­ba­ra tider på alla länets vaccinationsmottagningar.