Insändare: Hyreshöjning på grund av rotrenovering

Nyheter och klipp

Afab har vid fle­ra till­fäl­len, som vid Drag­spe­let och Dot­te­vik, och nu aktu­ellt vid Met­kro­ken gjort rotre­no­ve­ring­ar där hyran har höjts hutlöst.

Reno­ve­ring­ar och att hål­la den stan­dar­den som lägen­he­ten från bör­jan hade är något som finns med i hyran längst hela vägen, så hur kan man moti­ve­ra en dras­tisk höj­ning för att man gör det som hyres­gäs­ten redan över tid har beta­lat för?

Bostads­rätts­för­e­ning­ar i sam­ma områ­de har betyd­ligt mind­re månads­kost­na­der så att påstå att det i hyran inte fun­nits med kost­na­den för att skö­ta löpan­de under­håll, fram­ti­da reno­ve­ring­ar och det som fas­tig­he­ter behö­ver för att hål­las i ett bra skick etc. är anting­en en lögn eller så kan inte afab räk­na. Då åter­står ju frå­gan vad man istäl­let har beta­lat för? And­ra, roli­ga projekt?

En liten höj­ning för att allt av sköt­sel eller drift ökar i kost­nad är en sak, men att som ex. på Met­kro­ken höja en hyra från ca 2700:- till 4500:- per månad är verk­li­gen inte en liten höj­ning. Att räk­na med en kost­nads­höj­ning på över 60% är ing­et vi bru­kar tyc­ka är ok så var­för skul­le en lägen­het i det som ska vara all­män­nyt­tan vara ok att höja så?

Sam­ti­digt krä­ver soci­a­len att de som inte har arbete/inkomst och behö­ver för­sörj­nings­stöd ska flyt­ta från den lägen­het de har i ex. Drag­spe­let eller Met­kro­ken för att de är för dyra. Vil­ka bostä­der räk­nas som bil­li­ga­re än det som ska vara all­män­nyt­tans bostä­der och hur kan man moti­ve­ra att ett kom­mu­nalt fas­tig­hets­bo­lag tyc­ker att det kan vara rim­ligt att folk ska bli hem­lö­sa, när vi fak­tiskt har ett gemen­samt ansvar för att se till att ing­en blir hem­lös, bara för att de gör den reno­ve­ring som man från bör­jan vet att en fas­tig­het behö­ver göra med jäm­na mellanrum?

Det pro­te­ste­ra­des högt när poli­ti­ker på riks­ni­vå över­väg­de mark­nads­hy­ra och då gäll­de det för nybygg­da bostä­der, var­för är alla så tys­ta när det gäl­ler de områ­den där många av de minst bemed­la­de har kun­nat få bostad? Var är alla som bor­de föra hyres­gäs­ter­nas talan?

Är det inte mer befo­gat att de som har möj­lig­het att beta­la för nybyg­gen gör det och med det ger möj­lig­het för alla and­ra att få bostad där det blir ledigt efter dem än att slå ut de som redan finns i de mind­re attrak­ti­va? Bara för att fas­tig­hets­bo­la­get gör det som de är ansva­ri­ga för att göra. Görs det dess­utom drifts­för­bätt­ring­ar så bor­de i så fall kost­na­den sna­ra­re bli mind­re fram­ö­ver. Hjälp istäl­let för stjälp – ni ska ju ver­ka för kom­mu­nin­ne­vå­nar­nas bästa!

Maria Carls­son, Arvikapartiet.

Svar direkt

När en fas­tig­het åld­ras behövs efter en tid mer omfat­tan­de insat­ser för att hål­la fas­tig­he­ten i skick och und­vi­ka för­fall och dyra repa­ra­tio­ner. Men ock­så för att upp­fyl­la gäl­lan­de regel­verk och ge en modern stan­dard. För en hyres­fas­tig­het kan man säga att vis­sa åtgär­der ingår i den hyra som beta­las medan and­ra åtgär­der med­för hyres­höj­ning. För befint­li­ga hyres­gäs­ter används ofta en infas­ning av hyres­höj­ning­en spridd över ett antal år. Hyres­gäs­ter­na repre­sen­te­ras av Hyres­gäst­för­e­ning­en. Var­je hyres­höj­ning med anled­ning av reno­ve­ring för­hand­las och god­känns av Hyres­gäst­för­e­ning­en. All­män­nyt­tan i Arvi­ka har en hyres­ni­vå som lig­ger under snit­tet för jäm­för­ba­ra all­män­nyt­tor i Sverige.

Mikael Engstig

VD Arvi­ka Fas­tig­hets AB