6 trafikböter utfärdade – På bara 20 minuter

Nyheter och klipp

På tors­da­gen hade poli­sen en tra­fik­kon­troll vid en kors­ning i cen­tra­la Arvi­ka. Under bara 20 minu­ter utfär­da­des 6 tra­fik­bö­ter för has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser.

Poli­sen hade en tra­fik­kon­troll i områ­det Rosen­dal i Arvi­ka vid lunch­tid på tors­da­gen. Kon­trol­len genom­för­des i kors­ning­en mel­lan Ing­mans­vä­gen och Rosendalsvägen.

Under bara 20 minu­ter utfär­da­de poli­sen sex tra­fik­bö­ter för has­tig­hetö­ver­trä­del­ser. Dess­utom hade man utö­ver det­ta ett fall av en obäl­tad per­son i for­don, skri­ver poli­sen på sin hemsida.

Även på ons­da­ge­s­ef­ter­mid­da­gen hade poli­sen en tra­fik­kon­troll i Arvi­ka, då vid läns­väg 172 i höjd med Hung­vik. Sju tra­fik­bö­ter utfär­da­des på en tim­mes tid.

Det inne­bär att tra­fik­bö­ter i genom­snitt gavs ut med mind­re än 9 minu­ters mel­lan­rum på läns­väg 172 under ons­da­gen. På tors­da­gens kon­troll utfär­da­des tra­fik­bö­ter i genom­snitt med mind­re än 4 minu­ters mellanrum.