Nio elever coronasmittade på Minnebergsskolan sedan skolstart

Nyheter och klipp

Sedan skol­star­ten den 18 augusti har nio fall av coro­na­vi­ru­set kon­sta­te­rats på hög­sta­di­e­sko­lan Min­ne­bergs­sko­lan i Arvi­ka. Anni­ka Lind­gren Pers­son, biträ­dan­de rek­tor på sko­lan, berät­tar att man föl­jer rekom­men­da­tio­ner från Smitt­skydd Värm­land, som ännu inte rekom­men­de­rat ytter­li­ga­re åtgär­der. Sko­lan hål­ler där­med öppet och över­går inte till distans.

Alla de smit­ta­de på sko­lan är ele­ver, och ing­en ur per­so­na­len har kon­sta­te­rats smit­tad av viruset.

- Vi har totalt 9 bekräf­ta­de fall på Min­ne­bergs­sko­lan. Ing­en per­so­nal. Fle­ra av de kon­sta­te­ra­de fal­len är till­ba­ka i sko­lan, skri­ver Anni­ka Lind­gren Pers­son, biträ­dan­de rek­tor på sko­lan, i ett mejl till Arvikamagasinet.

Repor­tage: Rund­tur i Min­ne­bergs­sko­lan med Christi­an Persman

Åtgärder mot smittspridning

Sko­lan har vid­ta­git fle­ra åtgär­der för att mins­ka smittspridning. 

- Vi upp­ma­nar alla att föl­ja restrik­tio­ner­na, vi har hand­sprit i alla kapp­rum, där ele­ver­na kom­mer in till hem­vis­ten. Sko­lan är byggd med tan­ken om att man ska möta fär­re per­so­ner, hem­vist­tän­ket, det­ta är bra uti­från ett smitt­skydds­per­spek­tiv, berät­tar Anni­ka Lind­gren Persson.

Hon för­kla­rar att det i vis­sa situ­a­tio­ner tro­li­gen kan vara svå­ra­re att hål­la avstånd än annars.

-Vi för­sö­ker all­tid upp­ma­na alla i sko­lan, ele­ver och per­so­nal att hål­la avstånd. Vis­sa situ­a­tio­ner är tro­li­gen svå­ra­re än and­ra, vi får fort­sät­ta påmin­na varand­ra om avstånd, så som vi gör i övri­ga samhället. 

"Ytterligare två fall"

Sko­lan har skic­kat ut infor­ma­tion till vård­nads­ha­va­re via skol­por­ta­len EdWi­se angå­en­de situ­a­tio­nen med anled­ning av covid-19. Den senas­te infor­ma­tio­nen skic­ka­des ut till vård­nads­ha­va­re den 31 augusti:

"Nu har vi ytter­li­ga­re två bekräf­ta­de fall av covid på sko­lan. Des­sa två är i sepa­ra­ta års­kur­ser. Totalt har vi haft 9 bekräf­ta­de fall sedan skol­start men någ­ra av ele­ver­na har till­frisk­nat och är till­ba­ka på sko­lan. Vård­nads­ha­var­na i berör­da klas­ser infor­me­ras i respek­ti­ve klass­rum på Edwise".

För­u­tom att infor­me­ra vård­nads­ha­var­na påmin­ner man ock­så om att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att ele­ver­na i sådant fall ska stan­na hem­ma och boka tid för prov­tag­ning.

"Upp­ma­na dess­utom gär­na ung­do­mar­na att tän­ka på att för­sö­ka hål­la avstånd och hål­la en god hand­hy­gi­en genom att tvät­ta hän­der­na eller använ­da hand­sprit", avslu­tas informationsutskicket.

Invigning en vecka efter skolstart

Den 25 augusti invig­des Min­ne­bergs­sko­lan offi­ci­ellt. Då hade ele­ver­na varit i sko­lan i en vec­ka. Nu har det gått två vec­kor sedan skol­star­ten, och hit­tills har totalt 9 fall kon­sta­te­rats på skolan.

Invigningen av Minnebergsskolan. FOTO: SAKEUS BERG.
Ele­ver­na Han­na Als­ter­hag, Macoan Abdu­al­la­hi, Nel­lie Varg, Jon Höglund, Lukas Ekberg och Edith Dani­els­son klip­per ban­det vid invig­ning­en av Min­ne­bergs­sko­lan. FOTO: SAKEUS BERG.

Läs ock­så: Minis­ter på plats vid invig­ning­en av Min­ne­bergs­sko­lan – "Histo­risk och unik händelse"

Fortsatt närundervisning

Trots de bekräf­ta­de corona­fal­len har sko­lan inte över­gått till distans­un­der­vis­ning, utan fort­sät­ter med när­un­der­vis­ning på plats. Anni­ka Lind­gren Pers­son berät­tar att man har varit i kon­takt med smitt­skyd­det och föl­jer deras rekom­men­da­tio­ner.

- Vi föl­jer deras rekom­men­da­tio­ner, vil­ket ännu har varit att inte vid­ta ytter­li­ga­re åtgärder.


Följ Arvi­ka­ma­ga­si­net på Face­book och Instagram för att föl­ja med på senas­te nytt.