Inbrott i lägenhet när innehavaren var bortrest – "Väldigt tillrört"

Nyheter och klipp

En lägen­hets­in­ne­ha­va­re i Arvi­ka ring­de poli­sen efter att ha kom­mit hem till sin lägen­het där det varit inbrott.

Lägen­hets­in­ne­ha­va­ren hade varit bort­rest en tid och kom hem till att det varit inbrott i lägen­he­ten. Enligt poli­sen var det väl­digt till­rört i lägen­he­ten, men det är i nulä­get oklart om något tillgripits.

Ingång­en till lägen­he­ten har varit genom en altan på bak­si­dan, och tro­ligt­vis har vär­desa­ker till­gri­pits, även om det i nulä­get är oklart vad.

Poli­sen med­de­lar att anmäl­nings­upp­tag­ning pågår. Där­ef­ter kom­mer beslut tas om vil­ka fort­sat­ta åtgär­der såsom brotts­plats­un­der­sök­ning kom­mer vidtas.