De lagar kläder för ett mer hållbart Arvika

Nyheter och klipp

Sedan den 14 sep­tem­ber pågår "Sustai­nab­le fashion week" värl­den över. I Arvi­ka har man följt ini­ti­a­ti­vet "stit­ch it don't dit­ch it" som hand­lar om att arbe­ta för ett mer håll­bart sam­häl­le genom att laga tra­si­ga klä­der istäl­let för att slänga dem.

- Vi tyc­ker att det är en vik­tig grej det här med håll­bar­het över­hu­vud­ta­get, säger Ulri­ka Gustafs­son som dri­ver ini­ti­a­ti­vet i Arvika.

Ulri­ka berät­tar att hon hit­ta­de Suzi War­ren från Stor­brit­ta­ni­en och hash­ta­gen #stit­chit­dont­dit­chit på Instagram. Hash­ta­gen är popu­lär i Stor­bri­tan­ni­en, och Ulri­ka tyck­te att ini­ti­a­ti­vet att laga klä­der var en rolig grej, och sam­la­de ihop någ­ra vän­ner som sam­la­des i Arvi­ka Statspark för att laga klä­der tillsammans.

- Jag har haft lite kon­takt med Suzi, hon tyck­te ju ock­så att det var roligt att någ­ra från Sve­ri­ge var med, säger Ulri­ka Gustafsson.

Under som­ma­ren frå­ga­de Suzi Ulri­ka om hon vil­le vara med igen under Sustai­nab­le fashion week, och Ulri­ka häng­de på igen.

- Sedan gick jag och fun­de­ra­de på det, och så pra­ta­de jag då med Susan­ne Lil­je­dahl som ock­så är väl­digt intres­se­rad av håll­bar­hets­frå­gor, och sa att "det här är något vi bor­de göra hela vec­kan". Vi är ju med i Equme­ni­a­kyr­kan båda två och tyck­te att vi har bra loka­ler där att kun­na vara i. Så vi drog det för sty­rel­sen och de sa "ja, jät­te­bra idé". Och så kör­de vi igång, säger Gustafsson. 

Ulrika Gustafsson arbetar för ett mer hållbart Arvika.
Ulri­ka Gustafs­son.
FOTO: SAKEUS BERG.

"Man kan göra något litet"

- Vi tyc­ker att det är en vik­tig grej det här med håll­bar­het, över­hu­vud­ta­get. Inte bara när det gäl­ler klä­der, utan soci­al håll­bar­het och eko­no­misk håll­bar­het och eko­lo­gisk håll­bar­het. Så alla delar­na behövs ju, att det blev just det här med klä­der nu är dels för att jag lagar myc­ket själv och har gjort länge och att jag tyc­ker det är väl­digt avkopplande.

Ulri­ka hop­pas att man ska kun­na gå vida­re och ha fler tema­da­gar, eller vec­kor och hel­ger om att ska­pa ett mer håll­bart Arvika.

- Det är en vik­tig frå­ga. Och den här som­ma­ren tror jag ännu fler har bli­vit med­vet­na om hur extremt fak­tiskt värl­den är påver­kad av kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Även den som är rik­tig för­ne­ka­re har svårt att inte mär­ka av hur myc­ket det påver­kar, säger Ulri­ka, och fortsätter:

- Och då känns det vik­tigt att kun­na visa på att man kan göra något litet. Man behö­ver inte bli poli­ti­ker, och man behö­ver inte resa till kata­strof­om­rå­den för att hjäl­pa till, utan man kan för­sö­ka änd­ra en liten van­lig vana som man har till exem­pel att köpa lite fär­re plagg och ta bätt­re vara på de man har.

Mer hållbart Arvika

På ons­dags­kväl­len den 15 sep­tem­ber, mel­lan kloc­kan 18.00 och 20.00 kan man kom­ma till Equme­ni­a­kyr­kan i Arvi­ka och få sina klä­der laga­de eller få hjälp med att laga sina klä­der själv.

- Då har vi repa­ra­tions­café, och "repair-café" är ock­så något som jag hit­ta­de som tren­da­de på Instagram, som ock­så finns på oli­ka stäl­len, ide­el­la orga­ni­sa­tio­ner som stäl­ler upp med loka­ler och per­so­ner som kan hjäl­pa till och laga. Då är det inte bara klä­der utan allt möj­ligt. Men i Equme­ni­a­kyr­kan imor­gon kloc­kan 18.00 kan man kom­ma och läm­na in sina gre­jer och få hjälp att laga dem.

På Equme­ni­a­kyr­kan kan man under ons­dags­kväl­len ock­så lära sig lag­nings­tek­ni­ker om man vill. Det kom­mer även fin­nas fle­ra syma­ski­ner att använ­da, samt bland annat knap­par och tyg för att lap­pa klä­der med.

- Man behö­ver ju inte vara syslöjds­lä­ra­re för att laga sina klä­der, det räc­ker ju att man har en nål och en tråd och kanske en sax.

Ulri­ka hop­pas att man ska kun­na fort­sät­ta med fler lik­nan­de saker som kan bidra till ett mer håll­bart sam­häl­le, för­u­tom att laga kläder. 

- Det finns ju ock­så Nät­verk för ett håll­bart Arvi­ka som är fle­ra oli­ka orga­ni­sa­tio­ner, där jag ock­så är med. Att vi till­sam­mans kan ha inspi­re­ran­de dagar eller vec­kor eller hel­ger. En dröm som jag har det är ju att man skul­le kun­na ha någon lokal någon­stans med till exem­pel syma­skin, kanske verk­tyg och sådant där så att man kanske kan låna. Eller kom­ma dit och få hjälp och fixa en list eller vad det nu är och fixa en radio som inte fun­ge­rar och såda­na saker. Det tyc­ker jag skul­le vara häf­tigt. Ett slags håll­bar­hetscen­ter av något slag.

- Man får bör­ja i det lil­la, avslu­tar Ulrika.


LÄS OCKSÅ: Isa­bel räd­dar mat från mat­bu­ti­ker i Arvika

Följ Arvi­ka­ma­ga­si­net på Face­book och Instagram för loka­la reportage!