Göran och Tage förenar sång och naturfotografier i ny bok

Nyheter och klipp

I okto­ber är det pre­miär för Göran Bryn­tes­son och Tage Bäcks nya bok "Kär­lek och omtan­ke". Boken inne­hål­ler 25 visor med till­hö­ran­de noter, samt Tage Bäcks foto­gra­fi­er av djur och natur.

Göran Bryn­tes­son har skri­vit visor­na och kom­po­ne­rat melo­di­er till de.

- De beskri­ver ju stäm­ning­ar, käns­lor och upp­le­vel­ser som män­ni­ska, för­kla­rar Bryntesson.

Göran har skri­vit fle­ra böc­ker tidi­ga­re, och för unge­fär ett år sedan val­de Göran att kon­tak­ta Tage om att göra en bok till­sam­mans med Tages bilder.

- Det är en stor ära för mig fak­tiskt, det är jät­te­kul, säger Tage Bäck.

- När jag har sett Tages bil­der vil­ket jag har sett i många år, så kan jag kän­na igen upp­le­vel­ser­na i hans foto­gra­fi­er, fan­tas­tis­ka bil­der på djur och natur och fåg­lar, säger Bryntesson.

Göran och Tage har känt varand­ra sedan länge, men nu är förs­ta gång­en de gör ett pro­jekt tillsammans.

- Någon bok har jag inte gjort, det är förs­ta gång­en fak­tiskt. Men jag har ju myc­ket fotout­ställ­ning­ar då, det har ju varit myc­ket, säger Bäck.

Tage Bäck. FOTO: SAKEUS BERG.
Tage Bäck. FOTO: SAKEUS BERG.

Pla­nen är att boken ska vara fär­dig någon gång i mit­ten på eller slu­tet av okto­ber. Under vec­kan ska boken gå till tryc­ke­ri­et, berät­tar Bryntesson

- Jag vet inte exakt, men det tar en dryg månad. Den ska tryc­kas och den ska bin­das, säger han.

Release

När boken kom­mer ut ska man anord­na en rele­a­se­kon­sert på Konst­hal­len i Arvi­ka, san­no­likt blir det någon gång i sena­re delen av oktober.

- Då kom­mer vi fram­fö­ra de här sång­er­na och jag har tagit med mig ett gäng Ing­esun­da­re, så det är inte bara jag som spe­lar och sjung­er utan det är fle­ra and­ra som spe­lar och sjung­er och fram­för de här. Och så har vi med Tages bil­der ock­så natur­ligt­vis. Så det blir en kom­bi­na­tion kan man säga, med en "Hap­pe­ning" med sång och musik och bil­der, säger Göran Bryntesson.

Göran Bryntesson. FOTO: SAKEUS BERG.
Göran Bryn­tes­son. FOTO: SAKEUS BERG.

Vid rele­a­sen kom­mer det även fin­nas möj­lig­het att köpa boken för de som vill.

- Och sedan kom­mer boken fin­nas på bok­han­deln och bok­trä­det och så vida­re. Och även att köpa direkt av Tage och mig. Sedan så har vi ju bok­mäs­san i Karl­stad 19–20 novem­ber, och då är jag där och har all­tid ett litet bok­bord. Och då har jag med den här naturligtvis.

För­u­tom Tage Bäck foto­gra­fi­er och Göran Bryn­tes­sons text och musik har även Cari­na Moberg varit med och hjälpt till med gra­fisk formgivning.


Läs ock­så: Tage Bäck och Remy Brän­de­falk har utställ­ning i Arvika

Följ Arvi­ka­ma­ga­si­net på Face­book och Instagram!