Arvika i framkant inom digital säkerhet – utrustar skolpersonal med chip

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun är i fram­kant när det kom­mer till digi­tal säker­het, och är tidi­ga med att bör­ja använ­da sig av två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring i grundskolan.

Den 6 okto­ber fick Dot­te­viks­sko­lan besök av riks­dags­le­da­mo­ten tilli­ka ord­fö­ran­de i utbild­nings­ut­skot­tet Gunil­la Svan­torp som dis­ku­te­ra­de digi­tal säker­het inom sko­lan med två av Arvi­kas IKT-strateger.

Camilla Josefsson, Mats Liljedahl, Gunilla Svantorp och Niklas Nord diskuterar digital säkerhet inom skolan. FOTO: SAKEUS BERG.
Niklas Nord och Mats Lil­je­dahl, IKT-stra­te­ger i Arvi­ka kom­mun.
FOTO: SAKEUS BERG. 

Som förs­ta kom­mun i Sve­ri­ge har nu Arvi­ka utrus­tat 450 grund­sko­le­per­so­nal med digi­ta­la chip för att log­ga in på sina dato­rer, utö­ver det lösenord de använ­der för att log­ga in. Det kal­las två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring, och inne­bär att det behövs mer än en fak­tor för att ta sig in på kon­tot. Syf­tet med två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring­en är att öka den digi­ta­la säker­he­ten för lära­re som han­te­rar käns­lig infor­ma­tion på sina datorer. 

På ons­da­gen den 6 okto­ber besök­te utbild­nings­ut­skot­tets ord­fö­ran­de Gunil­la Svan­torp Dot­te­viks­sko­lan och fick möj­lig­het att pra­ta med IKT-stra­te­ger­na Niklas Nord och Mats Lil­je­dahl samt lära­ren Camil­la Josefsson.

Gunil­la Svan­torp (S), ord­fö­ran­de i utbild­nings­ut­skot­tet.
FOTO: SAKEUS BERG.

Sedan den 1 sep­tem­ber är det obli­ga­to­riskt för all grund­skol­per­so­nal, inklu­si­ve till exem­pel fri­tidspe­da­go­ger, rek­to­rer och ele­vas­si­sten­ter att använ­da sig av två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring. Tre gång­er per vec­ka mås­te per­so­na­len använ­da chip­pet som nyc­kel för att kom­ma åt infor­ma­tion som till exem­pel mejl och doku­ment. Per­so­na­len ska inte bli utlog­gad mitt under en arbets­dag, utan det är ett klock­slag då man inte arbe­tar som man blir utloggad. 

"Gått väldigt smidigt"

Lära­ren Camil­la Josefs­son på Dot­te­viks­sko­lan tror att många är tvek­sam­ma när det kom­mer något nytt, men upp­le­ver själv att de hon pra­tat med inte har någ­ra pro­blem med det nya syste­met med chip.

- Det är ju inte så att de tyc­ker att det är en dålig grej i sig, utan alla för­står ju var­för och tyc­ker att det är bra. Men det är just det här momen­tet att "nu ska jag kom­ma ihåg nyc­keln, var har jag den?", och så ska den in i datorn. Så är det ju all­tid när det kom­mer till nytt, säger hon.

- Alla jag har frå­gat säger "nej, men det har gått bra. Nyc­keln har jag på nyc­kel­knip­pan". Så det har ju gått väl­digt smidigt.

Camilla Josefsson, Mats Liljedahl, Gunilla Svantorp och Niklas Nord diskuterar digital säkerhet inom skolan. FOTO: SAKEUS BERG.
Camil­la Josefs­son, Mats Lil­je­dahl, Gunil­la Svan­torp och Niklas Nord dis­ku­te­rar digi­tal säker­het inom sko­lan.
FOTO: SAKEUS BERG.

Ökad digital säkerhet

Mats Lil­je­dahl för­kla­rar att den digi­ta­la säker­he­ten är myc­ket bätt­re än den fysis­ka, och jäm­för med pap­pers­han­te­ring i fysisk form som blir allt ovanligare.

- Om vi jäm­för säker­he­ten i den gam­la syste­met med pap­per i pär­mar, så är ju vår infor­ma­tion idag ohygg­ligt myc­ket säk­ra­re, säger Liljedahl.

Anled­ning­en till att många före­tag och nu även grund­sko­lan i Arvi­ka bör­jat använ­da sig av två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring är att någon kan kom­ma över ens lösenord och i så fall kan kom­ma åt käns­lig infor­ma­tion, men om det då krävs ytter­li­ga­re veri­fi­e­ring i form av ett fysiskt chip så blir det myc­ket svå­ra­re för en bedra­ga­re att kom­ma åt käns­lig infor­ma­tion. Man skul­le då behö­va kom­ma över både lösenor­det till datorn och chip­pet. Mats Lil­je­dahl för­kla­rar ock­så att om en lära­re skul­le tap­pa bort sitt chip så kan han låsa det så att det inte fun­ge­rar läng­re, vil­ket ytter­li­ga­re för­hind­rar att obe­hö­ri­ga tar sig in på en lära­res dator.

Billigare lösning

Ett chip är dock inte det enda veri­fi­e­rings­sät­tet, till exem­pel kan man använ­da sig av Bank-ID eller sms-veri­fi­e­ring. Mats Lil­je­dahl menar dock att det skul­le vara olämp­ligt att tvinga per­so­nal att använ­da sin pri­va­ta mobil till att log­ga in i datorn på job­bet, och att det skul­le bli för dyrt att köpa en mobil­te­le­fon till alla i per­so­na­len. Istäl­let har man valt att använ­da sig av elektro­nis­ka chip som man köper in till per­so­na­len. Chip­pen kos­tar drygt 200 kro­nor styck.

En vik­tig sak är balan­sen mel­lan säker­het och till­gäng­lig­het, det får inte vara för svårt att kom­ma åt infor­ma­tion, men inte hel­ler för enkelt så att vem som helst kom­mer åt käns­lig information.

- Man mås­te ju för­hål­la sig till det, den tan­ken om säker­het kont­ra till­gäng­lig­het. Anting­en svin­sä­kert, men noll till­gäng­lig­het. Eller full till­gäng­lig­het, men noll säker­het. Det gäl­ler att hit­ta et läge där emel­lan, och det behö­ver inte vara 50/50 hel­ler, utan det kan vara att vi behö­ver ha lite mer till­gäng­lig­het än säker­het, säger Niklas Nord.

Mats Liljedahl, IKT-strateg för gymnasiekolan på Arvika kommun. FOTO: SAKEUS BERG.
Mats Lil­je­dahl, IKT-stra­teg för gym­na­sie­sko­lan på Arvi­ka kom­mun visar upp ett de chip som all grund­skol­per­so­nal utrus­tats med.
FOTO: SAKEUS BERG.

Övertygad om att det kommer sprida sig

Hit­tills är Arvi­ka kom­mun unik med att använ­da sig av chip som två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring inom sko­lan, men Mats Lil­je­dahl är över­ty­gad om att två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring kom­mer spri­da sig till and­ra kom­mu­ner i Sve­ri­ge, och för­kla­rar att det kom­mer krä­vas i hög­re grad fram­ö­ver, som till exem­pel vid natio­nel­la pro­ven 2024.

Niklas Nord berät­tar att man har ett nät­verk av IKT-stra­te­ger i Värmland.

- Där pra­tar ju alla om det här, hur ska vi säk­ra inlogg­ning­en för våra lära­re, hur löser vi det. Vis­sa kom­mu­ner använ­der sig fak­tiskt av mobilt Bank-ID som till exem­pel Kristi­ne­hamn tror jag kör Bank-ID. Men vill man inte använ­da mobilt Bank-ID så kan man häm­ta ut en kort­lä­sa­re och ett kort, till exem­pel, säger Nord och fortsätter:

- Det finns lik­som vari­an­ter på det, men ju mer käns­lig infor­ma­tion vi han­te­rar desto vik­ti­ga­re är det att det är rätt per­so­ner som kom­mer åt den infor­ma­tio­nen och att vi vet det. Och det styr ju både GDPR och offent­lig­hets- och sekretesslagen.

Inte aktuellt att inleda tvåfaktorsverifiering för elever

All grund­sko­le­per­so­nal i kom­mu­nen har hit­tills utrus­tats med chip, men det drö­jer till våren innan man fullt ut kom­mer ha sam­ma system på gym­na­sie­sko­lor och för­sko­lor i kom­mu­nen. Niklas Nord säger att pla­nen är att gym­na­sie­per­so­na­len ska vara utrus­ta­de i janu­a­ri 2022, och för­sko­le­per­so­na­len strax där­ef­ter, bero­en­de på vis­sa för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar. Totalt är det strax under 1000 anställ­da i kom­mu­nen som har eller ska utrus­tas med chip.

I dags­lä­get finns inga pla­ner på att infö­ra två­fak­tors­ve­ri­fi­e­ring i form av Bank-ID eller sms-veri­fi­ka­tion även för ele­ver. Niklas Nord säger att man har foku­se­rat på lärar­na eftersom de han­te­rar myc­ket mer käns­lig infor­ma­tion om ele­ver­na, att de har sam­tal med för­äld­rar­na och hål­ler på med elev­häl­so­ar­be­te där man arbe­tar med ele­vers mående.


Läs mer om samma ämne:

Minis­ter på plats vid invig­ning­en av Min­ne­bergs­sko­lan – "Histo­risk och unik händelse"

Nytt kösy­stem till för­sko­lan – Så fun­ge­rar det

Nio ele­ver coro­na­smit­ta­de på Min­ne­bergs­sko­lan sedan skolstart

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter