Arvikapartiet lanserar podcast – "känns som att det är rätt kanal"

Nyheter och klipp

Arvika­par­ti­et har lan­se­rat en podcast, och det förs­ta avsnit­tet släpp­tes under tis­da­gen. I podcas­ten pra­tar Lars-Olof Gävert och Andre­as Slätt bland annat om par­ti­ets poli­tik med oli­ka gäs­ter. I det förs­ta avsnit­tet gäs­tar Susan­ne Engstad Clar­ke och dis­ku­te­rar Arvi­kas näringsliv.

Podcas­tav­snit­ten pro­gram­leds av sek­re­te­ra­re och tales­per­son Andre­as Slätt, och i var­je avsnitt med­ver­kar par­ti­ord­fö­ran­de och tales­per­son Lars-Olof Gävert samt en per­son från par­ti­sty­rel­sen, men Andre­as Slätt berät­tar att man ock­så är öppen för att ta in gäs­ter utan­för par­ti­sty­rel­sen läng­re fram.

- Syf­tet med podcas­ten är vi vill pra­ta poli­tik på bön­ders vis och för­sö­ka få ner det till en nor­mal sam­tal­ston. Vi kom­mer foku­se­ra på våra gre­jer lik­som, vi kom­mer inte att älta eller bak­ta­la någon annan, utan vi kör vår grej, säger Slätt.

Podcas­ten heter "Arvika­par­ti­et – 'tan­kar kring fram­ti­den'", och tan­ken är att podcas­ten ska bli den kanal utåt där man i var­je avsnitt får höra om en del i partiprogrammet.

- Förs­ta podcas­ten är om närings­livs­frå­gan där som vi har tan­kar runt. And­ra podcas­ten kom­mer bli om lands­bygds­ut­veck­ling, och sedan kom­mer vi steg för steg berät­ta vida­re vad vi ska göra, för­kla­rar Andre­as Slätt.

Klart med partiprogram för Arvikapartiet

Andre­as Slätt säger att man har gjort klart par­ti­pro­gram­met, och att det bara är små detal­jer kvar..

- Vi kom­mer för­sö­ka att göra en inspel­ning var tion­de dag, någon­stans runt där, och berät­ta, säger han.

I podcas­tav­snit­ten kom­mer i förs­ta hand Gävert och Slätt samt någon ur par­ti­sty­rel­sen med­ver­ka, men man har efter att det förs­ta avsnit­tet släpp­tes ock­så fått in öns­ke­mål om spe­ci­alav­snitt där man går på dju­pet om ämnen som Kevin­fal­let. Slätt för­kla­rar att man i slu­tet av var­je avsnitt kom­mer berät­ta vad näs­ta avsnitt ska hand­la om, och att man i så fall berät­tar när det blir mer djup­gå­en­de avsnitt. Så här säger Andre­as Slätt om att ta in gäs­ter till podden:

- Det kan bli så, vi är gans­ka öpp­na med vad vi kom­mer göra, men tan­ken är från bör­jan att pre­sen­te­ra våra egna, och var­je per­son i sty­rel­sen har ju sitt områ­de som man brin­ner mest för, och då tyc­ker jag att man ska få pre­sen­te­ra sig i det ämnet och pra­ta om det. Men sedan är det så att det kom­mer säkert dyka upp and­ra som gäs­ter i pod­den ock­så. Men vi för­sö­ker hål­la oss till att vi är max tre till fyra per­so­ner som pra­tar då, är tanken.

Lokala frågor

I poddcas­ten tas lokal­po­li­tis­ka frå­gor upp, som är kopp­la­de till Arvika­par­ti­ets politik.

- Det är bara fokus på Arvi­ka, så är det ju själv­klart, säger Andre­as Slätt.

Slätt poäng­te­rar ock­så att man kom­mer att pra­ta om poli­tik som rör Arvika­par­ti­et och inte klan­ka ned på andra.

- Vi kom­mer pra­ta vår grej och foku­se­ra på det, och lik­som inte klan­ka ned på någ­ra and­ra. Utan vi vill pra­ta om våra gre­jer, och vad vi tror på och tyc­ker. Då hål­ler man en god ton och man får fram sitt eget budskap.

"Lättare att kommunicera ut"

Andre­as berät­tar att han förslog podcast som en nya­re kanal att berät­ta om vad man ska göra.

- Det är lite lät­ta­re att kom­mu­ni­ce­ra ut ock­så, plus att man då för höra rös­ter på and­ra i par­ti­sty­rel­sen. Tan­ken är ju att man ska kun­na använ­da det här for­ma­tet. Jag tyc­ker att det är väl­digt bra med podcast, vi har ju ock­så haft en gans­ka lång podcast. Man kan pra­ta rätt länge om poli­tik fast på vårt sätt då, säger Slätt.

- Det är ju jät­te­vik­tigt att föl­ja alla for­ma­lia från rätts­sä­ker­het och såhär, men när vi pra­tar så vill vi för­sö­ka ta ned nivån på det så att man kan för­sö­ka stäl­la alla typer av frå­gor utan att det blir stel­bent eller lik­som klu­rigt då. Utan vi vill vara gans­ka öpp­na i samtalstonen.

"Känns som att det är rätt kanal"

Man kom­mer ock­så att ta in frå­gor från de som lyss­nar på podcasten. 

- Det var litegrann det vi gjor­de i förs­ta pod­den, så nämn­de vi det lite kort att om man har frå­gor och syn­punk­ter så kan man mej­la då till vår info-adress eller Face­book-sida som vi har då, berät­tar Andre­as Slätt.

Det var efter att det förs­ta podcas­tav­snit­tet kom ut som det kom in frå­gor och öns­ke­mål om spe­ci­alav­snitt där man går med på dju­pet i spe­ci­fi­ka frågor.

- Folk har redan hört av sig, så att det kom­mer vi ju givet­vis lyss­na på. Vi kom­mer ock­så när vi går in i var­je ny podd berät­ta kort om den före­gå­en­de pod­den så att man får lite syn på hur vi tän­ker och så.

Andre­as säger att en podcast känns som rätt kanal och en bra kli­mat att pra­ta poli­tik i en bra samtalston.

- Det blir spännande.

Hoppas på bra respons

Andre­as Slätt hop­pas på bra respons på pod­den, och säger att man kom­mer ha fokus på det loka­la hela vägen.

- Jag hop­pas att det blir bra respons, jag menar vi kom­mer ju pra­ta med fokus på det loka­la, hela vägen i stort sett. Och vad vi tyc­ker och tän­ker. Så att det blir ingen­ting om vad and­ra gör, utan vi vill berät­ta vår poli­tik på vårt sätt då.

- Och feed­bac­ken som vi har fått, det har ju bara rul­lat igång här, någ­ra dagar nu, men det finns fle­ra som har hört av sig via sms och så, så det ver­kar som att det har fun­ge­rat i alla fall. Det känns så, säger Slätt.


Användbara länkar

Läs ock­så: Engstad Clar­ke läm­nar KD – går med i Arvikapartiet

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!