A‑traktorträff för unga i Arvika – "otroligt skötsamma ungdomar"

Nyheter och klipp

Lör­da­gen den 2 okto­ber anord­na­de AD butik och bil­verk­stad i Arvi­ka en A‑traktorträff för ung­do­mar. Anders Karls­son på AD i Arvi­ka berät­tar att man haft i tan­ken länge att göra något för ung­do­mar­na med A‑traktorer i Arvika.

- Jag tyc­ker mest att de får nega­tiv kri­tik i tid­ning­ar, soci­a­la medi­er och av folk. Även de här som skö­ter sig får ju inte så myc­ket posi­tiv reklam, säger han. 

Anders tilläg­ger ock­så att man abso­lut inte före­språ­kar att spe­la ste­reo på nätterna.

AD i Arvi­ka vil­le göra något kul, och när Folk­hälso­myn­dig­he­ten släpp­te publik­ta­ket så anord­na­de man en utställ­nings­träff med en rad pri­ser för ung­do­mar­na med A‑traktorer i Arvika.

A‑traktorträff blir tradition

Trots det dåli­ga väd­ret kom många på lör­da­gens A‑traktorträff för att stäl­la ut sina A‑traktorer och umgås. Det kom för­u­tom loka­la A‑traktorfantaster ock­så lång­vä­ga gäs­ter från Edsvalla.

- Vi vet inte hur myc­ket folk det hade kom­mit om det hade varit fint väder, helt ärligt, men vi var jät­te­nöj­da med de som kom, säger Anders Karlsson.

A-traktorträff i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
A‑traktorträff i Arvi­ka.
FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Träf­fen är den förs­ta LGF-träf­fen, en träff för lång­samt gåen­de for­don, som AD butik och bil­verk­stad anord­nar, men man pla­ne­rar att göra det till en årlig tra­di­tion, och under vin­tern kom­mer man att släp­pa datu­met för 2022 års LGF-träff. 

- Det här ska vi abso­lut för­sö­ka att göra till en tra­di­tion, säger Anders Karlsson.

- Vi tän­ker att vi ska för­sö­ka att göra det här på hös­ten. Det kanske inte går att ha på mâr­tenslör­da­gen i fram­ti­den. Vi vill ju inte dra bort folk från cent­rum för cent­rum är vik­tigt. Utan vi ska hit­ta en helg som pas­sar alla.

Prisutdelning

Under hel­gens A‑traktorträff dela­des det bland annat ut tre pri­ser till de ung­do­mar vars a‑traktor flest rös­ta­de på i täv­ling­en "people's cho­ice". Utö­ver det anord­na­des det täv­ling­ar, bland annat i att skru­va av och på ett däck på snab­bast tid.

- Vi tänk­te lik­som att, ska det kom­ma folk så mås­te vi ju slå på stort så det loc­kar lite folk, för­kla­rar Anders Karlsson.

Det ock­så doma­re på plats på lör­da­gen som val­de ut en A‑traktor som kom­mer få en utställ­nings­plats i AD:s huvud­kon­tors mon­ter på Skan­di­na­vi­ens störs­ta spe­ci­al­mo­tor- och motor­cy­kelshow, Bilsport Per­for­man­ce & Custom Motor Show, där över 700 for­don ställs ut var­je år och som besökts av näs­tan 77.000 motorfantaster.

Oliwer Söderlund tog hem förstapris i tävlingen "Peoples choice". FOTO: REMY BÄRNDEFALK.
A‑traktorträff i Arvi­ka. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Oliwer Söderlund vann domar­nas val, medan Axel Spar­by Skil­ling­mark vann i täv­ling­en "people's choice".

Anders Karls­son hop­pas att LGF-träf­far­na blir en mötes­plats för unga i Arvika.

- Det hop­pas jag verk­li­gen, det är där­för vi gör det, säger han.

Tror att få förstör för många

Anders Karls­son tror att det är få per­so­ner som för­stör för många i Arvi­ka när det kom­mer till bilintresset.

- Vi var ju väl­digt noga med att alla som skul­le kom­ma till oss skul­le vara besik­tat, skat­tat, för­säk­rat. Så ingen­ting skul­le kun­na gå fel den vägen, för­kla­rar han. Så då vet vi att det var ord­ning och reda på allti­hop som kom till oss, för­kla­rar han.

Anders Karls­son för­kla­rar vida­re att buti­kens kun­der fick chan­sen att blan­da sig med och se på bilar­na som ställ­des ut.

- Och då ser de ju att det här är ju inga hems­ka per­so­ner som åker på stan och spe­lar ste­reo, tän­ker jag.

Anders ger ock­så en eloge till de ung­do­mar som del­tog på deras anord­na­de A‑traktorträff.

- Det var otro­ligt sköt­sam­ma ung­do­mar som kom till oss. Soci­a­la, prat­sju­ka, intres­se­ra­de. Hung­ri­ga, säger han och skrattar.

FOTO: AD BUTIK OCH BILVERKSTAD.
FOTO: AD BUTIK OCH BILVERKSTAD.

En del av tan­ken med eve­ne­mang­et var att sam­la sköt­sam­ma ung­do­mar på en plats för att på så sätt visa att många ung­do­mar fak­tiskt skö­ter sig. Anders upp­le­ver att ung­do­mar­na som han träf­fat skö­ter sig.

- Jag kan inte säga annat, utan de som besök­te oss nu på hel­gen, det var otro­ligt sköt­sam­ma och bra ung­do­mar. Ord­ning på gre­jer­na, tvät­tat. Det var jät­te­kul för vi hade ju öppet så att folk bara kun­de ta vat­ten och sköl­ja av ifall det var löv och barr och sådär på. Och förs­ta kom fem över sju, så det visar ju att det finns seri­ö­sa ung­do­mar som går upp på morgonen.

- Det var det abso­lut roli­gas­te vi har gjort sedan vi flyt­ta­de ut till Möt­teruds­vä­gen på Vik, avslu­tar Anders Karlsson.

Användbara länkar

Läs ock­så: SD pra­ta­de poli­tik med Arvi­kas ung­do­mar – "Stort intresse"

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!