Ny parkering tar form vid sporthallen – "mycket mer parkeringsbehov"

Nyheter och klipp

En ny par­ke­ring tar nu form på öst­ra sidan om Arvi­ka sim- och sport­hall. Anled­ning­en är ett ökad behov av par­ke­rings­plat­ser kopp­lat till bland annat Min­ne­bergs­sko­lan och A‑traktorer.

Nick Pla­tel, pro­jek­ting­en­gör på Arvi­ka kom­mun berät­tar om sin roll i projektet.

- Jag är bestäl­la­re för kom­mu­nen, så jag ansva­rar för bud­get och design. Jag ansva­rar ock­så för med­fi­nan­sie­ring i sam­ver­kan med tra­fik­ver­ket. Och jag arbe­tar med näs­tan all ny infra­struk­tur i sta­den, säger han.

Kostnad på två miljoner

Först var idén att byg­ga ett par­ke­rings­hus på väst­ra sidan om sim- och sport­hal­len, men så blev det inte.

- Det blev väl­digt dyrt och det var inte så många fler plat­ser. Vi skul­le hit­ta ett annat alter­na­tiv som var lite bil­li­ga­re och då kol­la­de vi på den här sidan. I för­hål­lan­de till varand­ra är det väl bil­ligt per par­ke­rings­plats, säger Nick Platel.

Man har utnytt­jat den yta som fanns, för­kla­rar Pla­tel, och berät­tar att ett par­ke­rings­hus hade bli­vit dyra­re men gett i stort sett sam­ma antal platser.

- Hela kon­struk­tio­nen här blir myc­ket bil­li­ga­re än på and­ra sidan. Och det finns redan en mas­sa befint­li­ga par­ke­rings­plat­ser som behö­ver göras om.

A‑traktorer påverkar parkeringssituationen

Nick Pla­tel med­ger att situ­a­tio­nen med par­ke­ring i Arvi­ka blir påver­kad av den nya Min­ne­bergs­sko­lan, i och med ett ökat antal elever.

- Ja, det påver­kas för­stås. Det har kom­mit cir­ka 300 ele­ver till, så de har gjort en bedöm­ning i för­väg och de har ska­pat par­ke­rings­nor­mer i pla­ne­rings­fa­sen, och sedan mås­te vi kon­trol­le­ra hur det kom­mer att bli i framtiden.

Har du själv upp­levt eller hört någon som upp­levt pro­blem med par­ke­rings­brist i Arvika?

- Ja, Arvi­ka är för­stås lite mer foku­se­rat på bil­tra­fik, och nu är vårt upp­drag en för­änd­ring av infra­struk­tu­ren på ett mil­jö­vän­ligt sätt, så att män­ni­skor ska använ­da cykel istäl­let för bil, men den änd­ring­en blir inte lätt, natur­ligt­vis. Det kom­mer att ta tid och män­ni­skor mås­te änd­ra sig och det kom­mer att bli lite krång­el, och då hop­pas vi att det blir bättre.

Nick Pla­tel säger ock­så att A‑traktorer påver­kar trafiksituationen.

- Det påver­kar myc­ket, det är myc­ket mer par­ke­rings­be­hov natur­ligt­vis. Om alla de kom­mer med A‑traktorer. Vi arbe­tar på en lös­ning om det­ta inte blir bättre.

Utredning

Par­ke­ring­en som nu byggs kom­mer bestå av totalt 30 plat­ser och kom­mer vara till­gäng­lig för all­män­he­ten att par­ke­ra på, och man kom­mer ock­så ska­pa nya cykel­par­ke­ring­ar på båda sidor om par­ke­ring­en. Nick Pla­tel för­kla­rar att cykel­par­ke­ring­ar­na ock­så kom­mer göras mer säkra.

- Så att du kan låsa ramen och all­ting, sam­ma som vi gjor­de bred­vid järnvägsstationen.

Man har påbör­jat en utred­ning kring par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen i Arvika.

- Ja, vi har gjort en utred­ning och vi job­bar fort­fa­ran­de med utred­ning­en, så det är på gång fortfarande.


Användbara länkar

Läs ock­så: Sim­hal­lens par­ke­ring får över­vak­ning – "Många obe­hö­ri­ga använ­der parkeringen"

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!