Mängder av brister vid polisens kontroll av yrkesfordon

Nyheter och klipp

Efter att poli­sen under för­ra vec­kan i hela lan­det genom­för­de kon­trol­ler av yrkestra­fik i sam­band med en natio­nell tra­fik­vec­ka kan man i Regi­on Bergs­la­gen note­ra mäng­der av bris­ter och över­trä­del­ser, av 193 kon­trol­le­ra­de tunga for­don hade cir­ka 40 pro­cent oli­ka typer av bris­ter, enligt myndigheten.

För­ra vec­kan genom­för­de poli­sen i hela lan­det en ökad kon­troll av yrkestra­fik. För­u­tom tung last­tra­fik som lång­tra­da­re kon­trol­le­ra­des ock­så annan yrkestra­fik som bud­bi­lar och tax­i­bi­lar. I polis­re­gi­on Bergs­la­gen kun­de man note­ra ett stort antal bris­ter bland de tunga for­don som kon­trol­le­ra­des. Av 193 tunga for­don som kon­trol­le­ra­des hade cir­ka 40 pro­cent oli­ka typer av bris­ter, och så många som 35 föra­re använ­de inte bilbälte. 

Anders Karls­son, grupp­chef på tra­fik­sek­tio­nen i Regi­on Bergs­la­gen säger i ett utta­lan­de att det dessvär­re inte är ovan­ligt med såna siff­ror när det gäl­ler yrkestra­fi­ken, men att så många yrkes­fö­ra­re rap­por­te­ra­des för slarv med bil­bäl­te förvånar.

- De som job­bar i tra­fi­ken dag­li­gen bor­de för­stå vär­det av bil­bäl­tet bätt­re kan man tyc­ka, säger Anders Karlsson.

Totalt kon­trol­le­ra­des i Regi­on Bergs­la­gen 206 last­bil­se­ki­page – 80 av des­sa for­don hade stör­re eller mind­re bris­ter i form av brist­fäl­lig belys­ning och last­säk­ring. 14 eki­page rap­por­te­ra­des dess­utom för has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser, ett fall av ratt­fyl­le­ri påträf­fa­des och i sex fall fanns bris­ter gäl­lan­de kör- och vilo­ti­der, enligt Polismyndigheten.

Det kon­trol­le­ra­des utö­ver last­bil­se­ki­pa­gen ock­så 100 tax­i­bi­lar, där 23 föra­re rap­por­te­ra­des för bris­ter i tid­bo­ken som avser kör- och vilotider.

Två föra­re rap­por­te­ra­des dess­utom för olov­lig kör­ning och ytter­li­ga­re en för mobilprat under färd under veckan

- Vi note­rar rätt många rap­por­ter under den här insat­sen trots att vi var rela­tivt få, säger Anders Karlsson.

Under för­ra vec­kan var näm­li­gen många poli­ser utlå­na­de till en stor kom­men­de­ring i Mal­mö, vil­ket påver­ka­de nume­rä­ren som kun­de arbe­ta med tra­fik­vec­kan, skri­ver poli­sen på sin hemsida.

- Att vi trots det­ta hit­tar så väl­digt många bris­ter visar att den här typen av kon­trol­ler behövs, avslu­tar Karlsson.


Användbara länkar

Läs ock­så: Last­bil påkörd bak­i­från vid Gra­ning­e­ron­del­len – Begrän­sad framkomlighet

Läs ock­så: Omkö­ran­de last­bil tving­a­de per­son­bil att köra i diket – Smet från platsen

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!