Minnebergsskolans skolgård klar till våren – kommer fungera som allmän parkyta

Nyheter och klipp

Vid Min­ne­bergs­sko­lan pågår just nu riv­ning­en av gam­la Cen­tral­sko­lans mat­sal. Riv­nings­ar­be­tet ska göras klart vec­ka 44, under höst­lo­vet, och där­ef­ter kom­mer mark­ar­be­tet med sko­lans skol­gård och parky­ta påbörjas.

Pla­nen är att skol­går­den, som ock­så fun­ge­rar som all­män parky­ta, ska vara fär­dig till våren, i april eller maj bero­en­de på hur vin­tern blir. Christi­an Pers­man, pro­jekt­le­da­re på Arvi­ka kom­mun berät­tar om projektet.

- Det kom­mer bli sit­ty­tor, träd, bus­kar. Alla träd som finns här ska vara kvar, och sedan kom­mer man byg­ga ihop det med lite grönt och någon liten scen ock­så här nere tror jag, som är pla­ne­rad. Så tan­ken är att man ska vara mer soci­al och åter­häm­ta sig när­ma­re sko­lan och ha mer akti­vi­tet läng­re ifrån sko­lan. Även idrott och häl­sa-ämnet har använt den här ytan.

Bygger vidare på matsalens design

Skol­går­den lig­ger nedan­för skol­bygg­na­den, och angrän­sar till den ned­re entrén till mat­sals­bygg­na­den. Det råder en viss höjd­skill­nad mel­lan skol­bygg­na­den och mat­sals­bygg­na­den. Det ska man lösa genom att byg­ga trapp­steg på ett lik­nan­de sätt som man gjort i mat­sa­len, där trapp­ste­gen fun­ge­rar både som sit­ty­ta och som trapp för att ta sig upp och ned mel­lan bygg­na­der­na. Sam­ma design som används i mat­sa­len kom­mer man ta med när man byg­ger skolgården.

- Man tar hand om fall­höj­den på det här sät­tet då, att man byg­ger de här trapp­stegs­ned­sänk­ning­ar­na. Och det blir ju ytor där man kan sit­ta och hänga och umgås som elev. Och sedan kom­mer sam­ti­digt en väg göras iord­ning här som blir mer till­gäng­lig­hets­an­pas­sad då, upp mot sko­lan, säger Persman.

Vägen som kom­mer göras iord­ning går genom den skol­gård som blir klar till hös­ten, mel­lan mat­sals­bygg­na­den och skol­bygg­na­den, och kom­mer till­gäng­lig­hets­an­pas­sas så att den inte är för brant. Vägen blir ett alter­na­tiv för de som inte har möj­lig­het att använ­da sig av trapporna.

Skolgård kommer fungera som allmän parkyta

Skol­gårds­y­tan, som ock­så kom­mer fun­ge­ra som all­män parky­ta, kom­mer bli tyd­li­ga­re och kom­mer fun­ge­ra som en entré mot den söd­ra por­ti­ken till Min­ne­bergs­sko­lan. Pers­man tror att fler ele­ver kom­mer kän­na att de har någon­stans att ta vägen när den nya parky­tan blir färdig.

- En del tyc­ker om att hänga på inner­går­den, men en del vill kom­ma lite ifrån sko­lan och kanske hänga där det är stör­re ytor, så att man inte kom­mer så myc­ket inpå varand­ra, och då blir ju det här bätt­re. Sedan har kyrk­par­ken på and­ra sidan. Och så är det ju även en skog åt and­ra hål­let, om man lik­som vill ta sig ifrån sko­lan bara för att se något annat, så finns det ju. Men den här blir ju mer anpas­sad. Parky­tan blir ett kom­ple­ment till inner­går­den, plus taket och de övre delar­na av mat­sals­de­len som ock­så är en hän­gy­ta, säger Persman. 

Christian Persman, vid den färdigbygga delen av Minnebergsskolans skolgård.
FOTO: SAKEUS BERG.
Christi­an Pers­man, vid den fär­dig­byg­ga delen av Min­ne­bergs­sko­lans skol­gård.
FOTO: SAKEUS BERG.

Skolgård klar till våren

Av säker­hets­skäl kom­mer den sista riv­ning­en av gam­la mat­sa­len ske på höst­lo­vet vec­ka 44, när inga ele­ver finns på sko­lan och utsätts för ris­ker. Där­ef­ter kom­mer mark­ar­be­tet med sko­lans skol­gård påbörjas.

- Då tar man den sista tegel­väg­gen som är när­mast mat­sa­len, av säker­hets­skäl då ifall det skul­le hän­da något så att det inte är någon där. Sedan kom­mer hela den här ytan vara klar enligt pla­ne­ring­en i april-maj 2022, om det inte blir en väl­digt mild och bra vin­ter, så att arbe­tet går snab­ba­re. Men man har utgått från nor­ma­li­tet och då är det april-maj. Och då är det klart här, då kom­mer även Sol­ber­gae­le­ver­na som äter på sko­lan kun­na gå sin tänk­ta gång att man kom­mer in och går över skol­går­den och in till mat­sa­len. Då öpp­nar ytan upp sig, det blir inte det här trånga att man tit­tar in i en tegel­vägg, det blir ju bor­ta då, redan från vec­ka 44. 

Rivningsförbud råder

I detalj­pla­nen råder riv­nings­för­bud på hela cen­tral­sko­lan utom den påbygg­da trä­de­len, som ska rivas. Arvi­ka Fas­tig­hets AB, som äger fas­tig­he­ten, kom­mer ta in folk som tit­tar på vad det skul­le kos­ta att göra om sko­lan till exem­pel­vis lägen­he­ter, affärslo­ka­ler eller kon­tor, berät­tar Persman. 

Christian Persman, på Minnebergsskolans skolgård.
FOTO: SAKEUS BERG.
Christi­an Pers­man fram­för Cen­tral­sko­lan, som det årder riv­nings­för­bud på.
FOTO: SAKEUS BERG.

Pers­man tror att det går att göra om loka­ler­na till vad som helst, till exem­pel skul­le loka­ler­na kun­na bli ett kom­ple­ment till Min­ne­bergs­sko­lan, men han tror att Arvi­ka Fas­tig­hets AB och kom­mu­nen vill ha någon form av intäkter.

- Om man gör den till en kom­mu­nal verk­sam­het, då blir det ju sna­ra­re en utgift för kom­mu­nen. Om man hyr ut den till pri­va­ta så beta­lar ju hyresin­täk­ter­na inve­ste­ring­en så att säga. Och det är nog en sån balans, men att göra nån­ting av det är ju inte omöj­ligt, abso­lut inte.


Tip­sa Arvi­ka­ma­ga­si­net ovia mejl: sakeus.berg@arvikamagasinet.se

Användbara länkar

Läs ock­så: Minis­ter på plats vid invig­ning­en av Min­ne­bergs­sko­lan – "Histo­risk och unik händelse"

Läs ock­så: Ny par­ke­ring tar form vid sport­hal­len – "myc­ket mer parkeringsbehov"

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!