Man i 20-årsåldern avliden efter tågolycka – blev påkörd vid obevakad övergång

Nyheter och klipp

En man i 20-års­ål­dern avled på fre­da­gen efter att han bli­vit påkörd av ett tåg mel­lan Arvi­ka och Jös­se­fors. Olyc­kan inträf­fa­de när man­nen skul­le pas­se­ra en obe­va­kad övergång.

Tågolycka i Arvika. FOTO: SAKEUS BERG.
Tågo­lyc­ka i Arvi­ka. FOTO: SAKEUS BERG.

Man­nen i 20-års­ål­dern fär­da­des på en motorcross när han skul­le pas­se­ra över­gång­en mel­lan Arvi­ka och Jös­se­fors på fre­da­gen. Lar­met om olyc­kan inkom vid kloc­kan 17.00 på fre­da­gen, och ett stort antal enhe­ter lar­ma­des till plat­sen. Rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis var snabbt på plats och man­nen för­des till sjuk­hus, men man­nens liv gick inte att rädda.

Sena­re på fre­dags­kväl­len med­de­la­de poli­sen att man­nen avli­dit. Anhö­ri­ga har underrättats.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

Tåget som var inblan­dat i olyc­kan var ett pas­sa­gerar­tåg, och pas­sa­ge­rar­na var kvar på tåget efter olyc­kan. Ett annat tåg tving­a­des stan­na i Arvi­ka och kun­de inte fort­sät­ta mot Jös­se­fors på grund av olyckan.

Tra­fik­stop­pet som råd­de efter olyc­kan häv­des 18.11 på kvällen.