Insändare: Bra initiativ av Susanne Engstad Clarke

Nyheter och klipp

För en tid sedan gjor­de kom­mun­led­ning­en i Arvi­ka ett väl­lov­ligt för­sök för att få stopp på all den stö­ran­de musik från bilar i Arvi­ka, som kör "var­vet". Kom­mu­nen med­de­la­de då en lokal tra­fik­för­skrift med inne­håll att det skul­le råda för­bud mot for­donstra­fik i Arvi­ka cent­rum under vis­sa tider på dyg­net och syf­tet sades vara att kom­mun­med­bor­gar­na skul­le skyd­das mot störd nattsömn.

Tyvärr blev kom­mu­nens beslut om lokal tra­fik­för­skrift över­kla­gad och trans­port­sty­rel­sen beslöt seder­me­ra att upp­hä­va före­skrif­ten. Efter trans­port­sty­rel­sens beslut har man dock inte märkt av så myc­ket från kom­mun­led­ning­en sida när det gäl­ler nya för­sök att få stopp på eländet.

Istäl­let har kom­mun­po­li­ti­kern Susan­ne Engstad Clar­ke motio­ne­rat i saken hos kom­mun­full­mäk­ti­ge och före­sla­git att kom­mu­nen med stöd av ord­nings­la­gen ska utfär­da en lokal ord­nings­fö­re­skrift inne­fat­tan­de för­bud mot högt spe­lad musik från hög­ta­la­ran­lägg­ning eftersom före­te­el­sen stör den all­män­na ord­ning­en i bostads­om­rå­den. Den­na motion har nu bli­vit beredd hos kom­mun­led­nings­ut­skot­tet, som före­sla­git kom­mun­full­mäk­ti­ge att avslå motio­nen (se kom­mun­led­nings­ut­skot­tet para­graf 162 i KS/2021:687).

Kom­mun­led­nings­ut­skot­tets har moti­ve­rat sitt för­slag enligt föl­jan­de: "Det stäm­mer att kom­mu­nen, som Susan­ne Engstad Clar­ke påpe­kar, har möj­lig­het att utfär­da loka­la ord­nings­fö­re­skrif­ter. Dock stri­der den av Susan­ne Engstad Clar­ke före­slag­na lydel­sen mot ord­nings­la­gen och gör att sådant tillägg inte är tillämp­ligt enligt svensk lag­stift­ning. Det­ta beror på att enligt ord­nings­la­gen ska en stör­ning ske mot and­ra tra­fi­kan­ter, inte mot boen­de. Det är enbart stör­ning­ar på offent­lig plats som kan beiv­ras. Det är allt­så inte appli­cer­bart på hem­ma­mil­jö eller störd natt­sömn, det­ta obe­ro­en­de av att själ­va stör­ning­en (for­do­net) befin­ner sig på offent­lig plats. Lagen syf­tar till att skyd­da det som direkt rik­tar sig mot eller skul­le drab­ba tra­fi­kan­ter på offent­lig plats. Där­med får syf­tet inte vara att i förs­ta hand fre­da de omkring­bo­en­des natt- eller arbets­ro".

Det ver­kar som att kom­mun­led­nings­ut­skot­tet häm­tat den­na skriv­ning från dåva­ran­de svens­ka kom­mun­för­bun­dets rekom­men­da­tio­ner i sam­band med att ord­nings­la­gen inför­des i svensk lag­stift­ning år 1993, d v s för snart 30 år sedan. Det är allt­så ett myc­ket gam­malt ställ­nings­ta­gan­de och en i  prin­cip för­le­gad syn på för­hål­lan­det som åbe­ro­pas av kom­mun­led­nings­ut­skot­tet. Man ska ock­så ha i min­net att svens­ka kom­mun­för­bun­dets näs­tan 30 år gam­la reko­men­da­tio­ner inte är en rättskäl­la och att själ­va ord­nings­la­gen – som är en rättskäl­la – inte inne­hål­ler någon defi­ni­tion av begrep­pet "stör­ning", som går ut på att det endast är tra­fi­kan­ter på offent­lig plats som kan råka ut störningar.

Om svens­ka kom­mun­för­bun­dets rekom­men­da­tion i det­ta avse­en­de är rik­tig och har aktu­a­li­tet kan allt­så ifrå­ga­sät­tas. Där­e­mot finns det ett annat sätt för ingri­pan­de mot ljud­stör­ning­ar som även­ty­rar män­ni­skors häl­sa och väl­be­fin­nan­de, vil­ket musik­spe­lan­det gör när bilar kör "var­vet" på tider då män­ni­skor vill ha lugn och ro och få natt­sömn. I 9 kap 3 § mil­jö­bal­ken före­skrivs näm­li­gen att "Med olä­gen­het för män­ni­skors häl­sa avses stör­ning som enligt medi­cinsk eller hygi­e­nisk bedöm­ning kan påver­ka häl­san men­ligt och som inte är ringa eller helt till­fäl­lig" Med stöd av bemyn­di­gan­de i mil­jö­bal­ken har ock­så rege­ring­en före­skri­vit i 40 § för­ord­ning­en om mil­jö­far­lig verk­sam­het och häl­so­skydd att en kom­mun "får i ett enskilt fall med­de­la före­skrif­ter om begräns­ning­ar av eller vill­kor för utö­van­de av gatu­mu­sik på viss offent­lig plats om det behövs för att hind­ra att olä­gen­he­ter för män­ni­skors häl­sa upp­kom­mer". Olju­det från de bilar som kör "var­vet" i Arvi­ka med fullt drag i hög­ta­lar­na är onek­li­gen någon form av gatu­mu­sik och det före­lig­ger en regel­bun­den­het i för­fa­ran­det som är ägnad att även­ty­ra män­ni­skors häl­sa och väl­be­fin­nan­de. Det är allt­så fullt möj­ligt för Arvi­ka kom­mun att till skydd för kom­mun­med­bor­gar­nas häl­sa för­sö­ka kom­ma till rät­ta med pro­ble­met genom att infö­ra en före­skrift av nu nämnt slag.

I stäl­let för att före­slå avslag på Susan­ne Engstad Clar­kes motion och för­li­ta sig på svens­ka kom­mun­för­bun­dets all­de­les för gam­la och möj­li­gen fel­ak­ti­ga rekom­men­da­tio­ner bor­de allt­så kom­mun­led­nings­ut­skot­tet ha tram­pat in på mil­jö­balk­spå­ret och före­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att med­de­la en före­skrift enligt 40 § för­ord­ning­en om mil­jö­far­lig verk­sam­het och häl­so­skydd. Som en ran­dan­märk­ning kan ock­så tilläg­gas att and­ra kom­mu­ner tycks ha neg­li­ge­rat svens­ka kom­mun­för­bun­dets rekom­men­da­tio­ner och infört såda­na loka­la ord­nings­fö­re­skrif­ter som Susan­ne Engstad Clar­ke är ute efter. När Susan­ne Engstad Clar­kes motion seder­me­ra ska behand­las av kom­mun­full­mäk­ti­ge bor­de allt­så kom­mun­full­mäk­ti­ge i vart fall beslu­ta om åter­re­miss av motio­nen till kom­mun­led­nings­ut­skot­tet för en snabb ny bered­ning i per­spek­tiv av vad jag här anfört.

Susan­ne Engstad Clar­kes ini­ti­a­tiv – som ju går ut på att Arvi­ka kom­mun ska använ­da den verk­tygs­lå­da som finns i form av loka­la före­skrif­ter – får inte bara släp­pas och myn­na ut i ingen­ting. Det är ock­så fullt möj­ligt för kom­mun­led­ning­en att själv ta tag i frå­gan och före­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att beslu­ta om en sådan före­skrift som jag här dra­git en lans för. Det kan för övrigt tilläg­gas att om kom­mu­nen tram­par in på mil­jö­balk­spå­ret så öpp­nas möj­lig­he­ter för att åstad­kom­ma straff­på­följ­der av annan sträng­a­re valör än påföljd – vil­ket nu gäl­ler – för för­ar­gel­se­väc­kan­de bete­en­de med fut­ti­ga 1 000 kr i pen­ning­bö­ter. Det stad­gas näm­li­gen i 29 kap 9 § 2 p mil­jö­bal­ken att den som bry­ter mot en före­skrift varom här är frå­ga ska straf­fas med dags­bö­ter. Om för­fa­ran­det med att spe­la hög musik på nät­ter­na från bilar som kör "var­vet" är att bedö­ma som en bety­dan­de olä­gen­het för mil­jön genom åstad­kom­man­de av bul­ler, kan enligt 29 kap 1 § mil­jö­bal­ken straffan­svar ock­så ifrå­ga­kom­ma för miljöbrott.

För sådant brott är straff­sat­sen böter eller fäng­el­se i högst två år samt kan for­do­net eller hög­ta­lar­ut­rust­ning­en för­kla­ras för­ver­kad och där­med vara möj­lig att ta i beslag. Även om för­sö­ket med lokal tra­fik­fö­re­skrift visa­de sig vara en ej fram­kom­lig väg för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­met så finns det allt­så and­ra möj­lig­he­ter för att genom kom­mu­nal norm­giv­ning åstad­kom­ma skydd för kom­mun­med­bor­gar­nas hälsa.

Min frå­ga till kom­mun­led­ning­en är om det­ta kom­mer att ske?? 

Ste­fan Liliebäck 

Svar direkt


Hej Ste­fan! Tack för din syn­punkt. Som motio­nen var ställd vil­le motio­nä­ren att kom­mu­nen skul­le göra ett tillägg i de loka­la ord­nings­fö­re­skrif­ter­na enligt lydel­sen "Utsänd­ning från hög­ta­la­ran­lägg­ning, utan till­stånd, med så hög volym , att det uppen­bart stör den all­män­na ord­ning­en i bostads­om­rå­den får inte ske någon­stans i Arvi­ka kom­mun mel­lan tider­na 23.00–07.00 (Eller annan lämp­lig tid)". Det­ta tillägg skul­le göras med stöd av ordningslagen.

Lydel­sen stri­der dock mot ord­nings­la­gen, var­för ett sådant tillägg inte är tillämp­ligt enligt svensk lagstiftning.

För­slag till beslut är inte fram­ta­get uti­från svens­ka kom­mun­för­bun­dets rekom­men­da­tio­ner. För­slag till beslut grun­dar sig i 1) Dia­log med poli­sen i Arvi­ka som sva­rar så här:  "Vid genom­gång av för­ar­be­te­na är det tyd­ligt att lagen syf­tar till att skyd­da det som direkt rik­tar sig mot eller skul­le drab­ba tra­fi­kan­ter på offent­lig plats. Där­med får syf­tet inte vara att i förs­ta hand fre­da de omkring­bo­en­des natt- eller arbets­ro. Där­av ser vi ing­en möj­lig­het till att få in rådan­de pro­blem i den loka­la ord­nings­fö­re­skrif­ten. Inte med den­na for­mu­le­ring eller annan." och 2) Dia­log med Läns­sty­rel­sen i Värm­lands län, som sva­rar att den pro­cess med nya ord­nings­fö­re­skrif­ter som Arvi­ka kom­mun inled­de 2015–2016 och som rör­de vad som kan regle­ras i ord­nings­stad­gan led­de till möj­lig­he­ten för poli­sen att utfär­da ord­nings­bot och det har enligt Läns­sty­rel­sen sedan dess inte till­kom­mit för­änd­ring­ar där vi i före­skrif­ter­na skul­le kun­na göra skärp­ning­ar. Där det finns kom­mu­ner som fått ige­nom skriv­ning­ar om högt spe­lan­de musik hos Läns­sty­rel­sen så har poli­sen varit tyd­lig med att de inte kun­nat tilläm­pa föreskriften.

Vad gäl­ler "att tram­pa in på mil­jö­balks­spå­ret" så är ju det en annan frå­ga än den ställ­da i motio­nen. Inte hel­ler den vägen är dess­utom enligt vår upp­fatt­ning fram­kom­lig, då män­ni­skors rätt att röra sig fritt trum­far nega­ti­va effek­ter på häl­san i lagens mening. Det­ta är även prö­vat i and­ra kom­mu­ner. Inte hel­ler 40§ för­ord­ning­en om mil­jö­far­lig verk­sam­het och häl­so­skydd är en gång­bar väg, då gatu­mu­sik är någon­ting annat än musik som spe­las i for­don. Gatu­mu­sik är i den mening­en något som alst­ras från en "fast källa".

Ida Svens­son

Sam­hälls­bygg­nads­chef